Özlenen Rehber Dergisi

80.Sayı

Kitabiyat..

Abdurrahman ÇALIŞKAN Özlenen Rehber Dergisi 80. Sayı
Kıymetli okurlar! Geçen sayımızda ilk bölümünü yayınladığımız, Hz. Pîr Abdülkâdir Geylânî (k.s.) hazretlerinin telifâtı ve hakkında yapılan çalışmalara dair makalemizin ikinci bölümü yedi başlık altında toplanmıştır.
Şu âhir zamanda daralan sinelere bir nefes sıhhat penceresi açacağını umduğumuz bu mezkûr eserler listesi, içinde nice karanlık gecelerin ardından nurlu sabahları müjdeleyen dost kalbin şefkatli mektuplarını saklamaktadır.
Selâm, Hakk için uzanan yardım elinden tutana; selâm, Hz. Pîr’in âşıklarına, etbâına, evlâdına...


ADLARI MÜSTAKİL ESER OLARAK ZİKREDİLİP DE MATBU ESERLERDE BULUNAN DUA, HİZB, ŞİİR, MAKALE VE TEFSİRLER


1- Zikru’l-Makâmât fî Tarîki’l-Hak: (TDVİA) Süleymâniye Ktp., Fatih nr.:5399/8. İhtimal ki Fuyuzât-ı Rabbâniyye’deki ’Mertebeler Risalesi’dir.
2- Usûlü’s-Seb’a: Muhteviyatı Behçetü’l-Esrâr’dadır. Tercümesi Dilaver Gürer’in ’Risâleler’ (İnsan Yay.) adlı çalışmasında mevcuttur.
3- Risâletü’l-Gavsiyye: Fuyuzât’ta mevcuttur.
4- Vesîle: Fuyuzât’ta mevcuttur.
5- Vasiyyet: a) Oğlu Abdülvehhab’a vefatı anındaki vasiyetidir: el-Fethu’r-Rabbânî ve’l-Feyzu’r-Rahmânî’nin sonunda neşretdilmiştir.
b) Oğlu Abdürrezzâk’a vasiyetitir: Fuyuzât’ta mevcuttur.
6- Akide (Akidetü’l-Bâzu’l Eşheb): Fuyuzât’ta mevcuttur.
7- (Duâu) Fethi’l-Basâir: Fuyuzât’ta mevcuttur.
8- Sabah, İşrak, Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı ve haftanın günlerine dair virdleri (Hızbü’t-Tazarru’ve’l-ibtihâl olarak da adlandırılmıştır): Fuyuzât’ta mevcuttur.
9- Hizbü’l-Kebîr: Fuyuzât’ta mevcuttur.
10- Hızbü’s-Sağîr: Fuyuzât’ta mevcuttur.
11- el-Kibritü’l-Ahmer fi ’s-Salâti ale’n-Nebî (s.a.v.): Fuyuzât’ta mevcuttur. Gümüşhanevî hazretlerinin ’Mecmûâtü’l-Ahzab’ında da vardır.
12- Da’vetü’l-Celâle: Fuyuzât ve Mecmûâtü’l-Ahzab’ta mevcuttur.
13- Hızbü’l-Hıfz: Fuyuzât ve Mecmûâtü’l-Ahzab’ta mevcuttur.
14- Hızbü’n-Nasr: Fuyuzât ve Mecmûâtü’l-Ahzab’ta mevcuttur.
15- Duâü Hızbi’n-Nasr: Fuyuzât’ta mevcuttur.
16- Evrâd: Kalâidü’l-Cevâhir’de mevcuttur.
17- Düâü Besmele: Kalâidü’l-Cevâhir’de mevcuttur.
18- Hızbü Beşâiri’l-Hayrât: Şeyh Fadıl Geylânî derlemeli ’Salâvat ve Evrâd’da mevuttur.
19- Hızbü’s-Seriyyâniyye/Süryaniyye (Da’vetü’s-Seriyyâniyye): Şeyh Fadıl Geylânî derlemeli ’Salâvat ve Evrâd’da mevuttur.
20- Kenzü’l-A’zam: Kanaatimizce Fuyuzât’taki isimsiz manzumlardan birisidir.
21- Havâssu’l-Fâtihati’ş-Şerîfe: Yine Vatikan, Roma kütüphanesinde (V/1458). Tercümesi Dilaver Gürer’in ’Risâleler’ (İnsan Yay.) adlı çalışmasında mevcuttur.



DİĞER DİLLERDE MATBU OLAN YA DA KÜTÜPHANELERDE YAZMA NÜSHALARI OLUP DA TÜRKÇEYE ÇEVRİLMEMİŞ ESERLER


A- KİTAPLAR

22- Mirâcü’l-Letîfi’l-Meânî: ’Sirâcü’l-Vehhâc’ adlı eserle birlikte matbu bulunmaktadır. Eser Arapça ve 20 sayfadır. Rasûlullah (s.a.v) Efendimizin fazilet ve üstünlüğü vd. bazı konuları havidir. Yüksek bir belagat özelliği taşımaktadır.
23- Tefsiru’l-Kur’âni’l-Azîm (Miskü’l-Hıtâm): Dr. Şeyh Fadıl Geylânî’nin Vatikan raflarında bulduğunu duyurduğu eser, 1. Dünya Savaşı sırasında Batı’ya kaçırılan Hz. Pîr’in kayıp telifatındandır. Eser, Dr. Fadıl Geylânî tarafından Arapça olarak yeniden neşre hazırlanmış olup, Prof. Dr. Dilaver Gürer tarafından ise tercüme çalışmasına devam edildiği duyumlarımız arasındadır. Bu güzide eserin, araştırmacılarca Havâssü’l-Fâtihâ’dan farklı olduğunu da zikredilmektedir.
24-
25- Tenbîhü’l-Gabî fî Rü’yeti’n-Nebî: Tasavvufî-Ahlâkî bir risaledir. Vatikan, Roma 1458 numaradaki nüshası Seyyid Ebû Bekr el-Meşbelî es-Sindî tarafından ed-Dirâsetü’l-İslâmiyye, Mart 1967 c.:II, sayı: 1, s. 125-128’de neşredilmiştir.
26- el-Muhtasar fî İlmi’d-Dîn: Tasavvufî-Ahlâkî bir risaledir. Yine Seyyid Ebû Bekr el-Meşbelî es-Sindî tarafından ed-Dirâsetü’l-İslâmiyye, Mart 1967 c.:II, sayı: 1, s. 128-131’de neşredilmiştir.
27- Kitâb fî usûli’d-Dîn (Usûli’d-Dîn): Hz. Pîr’in kelâm ve itikâdî görüşlerini içerir. Gunye’nin ilgili bölümünden alınmış olabileceği kanaatindeyiz. Süleymâniye Ktp., Şehit Ali Paşa nr.:2763/9’da yazma nüshası bulunmaktadır.
28- Risâle fi’t-Tevhid: Akâidî-Tasavvufî bir risaledir. Süleymâniye Ktp.’de yazma eserler arasındadır.
29- el-Mevâiz ve’l-Hutap / Melfuzat-ı Kadiriyye: İngilizcesi, Malfuzat (Utterances of Shaikh ’Abd al-Qadir) için http://www.islam.co.za/abdalqadirjilani/malfuzat_main.htm adresine bakılabilir.

B- ŞİİR, VİRD, SALAVÂT, HİZB VE DUALAR

30- Ümmiyye-Tâiyye-Lâmiyye-Tasavvufiyye de dâhil olmak üzere bu kaside, manzume, hizb ve risalelerin ekserisinin Nureddin Ali Bin Yusuf eş-Şettanûfî ait ’el-Behçetü’l-Esrar Ma’dine’l-Envar’ın (tamamının Türkçe çevirisi henüz yapılmamıştır) yanında bulunduğu belirtilmektedir.
31- Kasîdetü ’l-Ayniyye: Tasavvufî bir şiirdir. Behçetü’l-Esrar’ın hamişinde mevcuttur.
32- Reşfü’l-Müntehilîn: Tasavvufî bir şiir. İ.Ü. Merkez Ktph. yazma eserler arasındadır.
33- Hamse-i Geylânî: Hz. Pîr efendimize nispet edilen Farsça şiirlerdir. (Süleymâniye Ktp. yazma eserler arasındadır.

C - MENAKIPNÂMELER

34- Behçet’l-Esrâr (ve Ma’dine’l-Envâr fî menâkıbi’s-Sâdeti’l-Ahyâr mine’l-Meşâyihi’l-Ebrâr.):
Nureddin Ebû Hasan Ali Bin Yusuf Cerir el-Lahmî eş-Şettanûfî’ye ait bu eser, Hz. Pîr (k.s.) hakkında yazılmış en tanınmış ve en mühim eserdir. Tabâkâtül Evliyâ, Nefâhâtü’l-Üns ve Tabâkâtü’l-Kübrâya kaynaklık etmiştir. Kütüphanelerde yazma nüshaları bulunmaktadır. Türkçeye belli bölümleri tercüme edilmiştir. Hz. Pîr (k.s.) efendimize ait, Âdâbü’s-Sülûk (167 sayfa), Akîdesi (5 sayfa), Ayniyye kasideleri (28 sayfa), Gavsiyye risalesi (3 sayfa) ve nispet edilen şiirleri (21 sayfa) ekler halinde eserin bazı yazma nüshalarının yanında bulunmaktadır. Eserinden birbirinden güzel bir çok pasajı Prof. Dr. Dilaver Gürer ’Risaleler’ adlı derleme ve tercüme eserinde bir araya getirmiştir.

Elimizdeki Nüsha nüshanın 1. si: Tek cilt, 26 x 19 cm ebadında, 238 sayfadır ve 2 sayfa olarak eser ve hamişin fihristi var. Eserin iç kapak resmi yandadır.
Elimizdeki Nüsha nüshanın 2. si: Tek cilt, 24 x 16,5 cm ebadında, 528 sayfadır ve 2 sayfa olarak eserin fihristi var. Nâşiri El-Ezher (Mısır/Kahire) Yayınevidir. Dârussaâdet Matbaası baskılıdır. Eserin kapak resmi yandadır.

35- Tefrîhu’l-Hâtır tercemeti’ş-Şeyh Abdilkâdir: Abdülkâdir Muhyiddîn el-Erebîlî

Arapçası 18,5 x 13,5 cm ebadında, 62 sayfa olup 4 sayfa da fihristi vardır.
Muhammed Sâdık Sâdî’nin Farsça’dan Arapça’ya, Seyyid Hüseyin Fevzi Paşanın da Türkçe’ye çevirdiği ’Menâkibü Tâcü’l-Evliyâ ve Burhânü’l-Esfiyâ el-Kutbu’r-Rabbânî ve’l-Gavsü’s-Semedânî es-Seyyid Abdülkâdir Geylânî (k.s.)’ nin mukaddimesinde bu eserin isminin ’Tefrîhu’l-Hâtır tercemeti’ş-Şeyh Abdilkâdir’ yazdığını söyler. Bu durumda aynı eseri Erbilî ve Sâdık Sâdi Farsça’dan Arapça’ya ayrı ayrı çevirdi demek olur ki Erbili 62 sayfa (Arapçası), Sâdık Sâdi (Türkçesi, esere sonradan ekledim dediği kısımlar hariç) 355 sayfadır. Dilaver Gürer iki eseri ayrı zikreder ancak Muhammed Sâdık Sâdî’nin Bekir Uluçınar Tercümeli ’Menâkibü Tâcü’l-Evliyâ…’sını Türkçe ’Abdülkâdir Hazretlerinin Menkıbeleri’ diye zikreder.
36- Hulâsatü’l-Mefâhir fî Ahbâr-ı Menâkıbı’ş-Şeyh Abdilkâdir: Abdullah b. Esad Yâfiî Yemenî Şafiî
Hacimli bir eser olan ’Hulâsatü’l-Mefâhir’i’ Arapça tahkikini Prof. Dr. Cuvede Muhammed Ebu Yezid Mehdi (El-Ezher Üniversitesi başkan naibi ve İslami araştırmalar akademisi üyesi) yapmıştır. Dâru’l- Âsâri’l-İslâmiyye (Mısır-Kâhire 2006) baskılı eser içinde birçok Hakk Dostunun menakıbını bulundurmaktadır. Bu menkıbelerden 99 adedi Hz. Pîr efendimize aittir. Müellif, Hulâsatu’l Mefâhir hakkında mukaddimesinde şöyle demiştir:
’Bu kitap; kerametlerin garip olanlarına şamil delillerin acayiplerinin, (okuyanı) hayrette bırakıp susturduğu bir kitaptır. Kerametler ki onlar mucizelerin ve delillerin bir zeylidir (uzantısıdır). Bunları ise ’Ravdu’r-Rayyâhîn’ diye isimlendirdiğim kitabımın ardından tamamlayıcı olarak topladım ve (bu telifi) ’Hulâsatu’l Mefâhir Fî İhtisâri Menâkıbi’ş-Şeyh Abdulkadir ve Cemaatün Mine’l Meşayihi’l-Ekabir’ diye isimlendirdim. Allah O’nun ve diğer meşayihin ruhlarını mukaddes kılsın. Bizi onlarla birlikte nimetler yurdunda toplasın. Âmin.’
Eser kendisinden sonraki birçok esere kaynaklı etmiş önemli bir hazinedir. Hâcî Halife Keşfu’z-Zunun’da onu ’El-Mefâhir’ ve ’Hulâsatu’l Mefâhir Fî Ahbâri’ş-Şeyh Abdulkadir’ diye zikretmiştir. Dilaver Gürer ’Keşfü’z-Zunûn’dan nakil ile eserin ismini vermiş ancak henüz ulaşamadık diye not düşmüştür.
Tercümesi ile defa Seyfullah KILINÇ hocamız tarafından yapılan eserin, Rabbimizin izniyle bu günlerde basımı için son hazırlıkları yapılmaktadır. İnşallah çok yakında bu eşsiz menkıbeler okurlarımızla buluşacaktır.

37- Netîcetü’t-Tahğîk fî Bâzı Ehli’ş-Şarkı’l-Vesîk: Muhammed bin Ahmed el-Mesnâvî ibn Muhammed bin Ebû Bekr el-Dilâî (ed-Deylî)’ye ait bir teliftir.
Eserin elimizdeki orijinal nüshasından farklı olarak, TDV Ansiklopedisinde, ’Abdülkadir Geylânî’ maddesinde Prof. Dr. Süleyman Uludağ Müellifi ’Ahmed el-Menâvî’, eseri ise ’Neticetü’t-Tahkîk fî Bâzı Ehli’n-Nesebi’l-Vesîk’ diye zikretmiştir.
Bu eserin dikkat çekici bir yönü, çok orijinal kufîye yakın bir hat ile kaleme alınmış olmasıdır ki müstesna bir eserdir. Aslı Fas’ın başkenti Rabat devlet kütüphanesi el yazmaları bölümü 17000163 numarada kayıtlıdır.
38- Es-Sefînetü’l-Kadiriyye: Abdülcelil Abdüsselam’ın 1971 de derlediği elimizdeki eser Beyrut-Lübnan baskılıdır. İçinde aşağıda zikrettiğimiz İbn Hacer el-Askalânî hazretlerinin ’Gıbtatü’n-Nâzır fî tercemeti’ş-Şeyh Abdilkâdir’i (40 sayfa); ’Salavât-ı Suğrâ’ (60 sayfa) ve muhtelif 9 Salâvatı ve Şerhleri (50 sayfa) ; Vesîle Hizbi ve şerhi (62 sayfa); Hz. Pîr’in Kasideleri (manzumları) ve Hakkında yazılan medhiyeler (220 sayfa) olarak bulunmaktadır.
39- Gıbtatü’n-Nâzır fî Tercemeti’ş-Şeyh Abdilkâdir: İbn Hacer el-Askalânî.
40- Menâkıbü’l-Kutbi’r-Rabbânî ve’l-Ferdi’s-Samedânî Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhyiddîn Abdülkâdir el-Cilânî: el-İmam Kutbeddin Mûsâ bin Muhammed el-Yûnînî. Behçet’l-Esrâr’ı örnek alarak hazırlamıştır.
41- es-Subhu’s-Sâfir an Şemâili’ş-Şeyh Abdilkâdir: el-Kadi Abdürrahman bin İsa b. Davud el-Kadirî es-Sincârî.
42- Dürerü’l-Cevâhir fî Menâkıbi Seyyidi Abdilkâdir: İbnü’l-Mülâkkîn - Behçet’l-Esrâr’ın muhtasarıdır. Bazı bölümleri Dilaver Gürer’in ’Risaleler’inde tercüme edilmiştir.
43- Nüzhetü’n-Nâzır fî tercemeti’ş-Şeyh Abdilkâdir: Ebû Tâhir Mecdeddîn Muhammed bin Yâkub el-Fîrûzâbâdî.
44- Cevâbü’l-Mürâî li-selefi’ş-Şeyhayn Abdilakdir ve’bni’-Rifâî: Şemseddin Muhammed bin Ebî Bekr b. Abillah b. Nasdırıddîn ed-Dimeşkî.
45- er-Ravzü’z-Zâhir fî tercemeti’ş-Şeyh Abdilkâdir: Burhâneddîn Ebû’l-Vefâ İbrâhim bin Ali bin Ahmed bin Bureyd eş-Şâfiî el-Kâdirî ed-Deyrî veya Şihâbeddin Ahmed bin Muhammed el-Kastallânî’ye aittir. Bazı bölümleri Dilaver Gürer’in ’Risaleler’inde tercüme edilmiştir.
46- el-Meşrebü’n-Nîlî fî Velâyeti’l-Cîlî: Radıyyeddîn Muhammed bin İbrâhîm bin Yusûf bin Abdirrahman et-Tâdifî.
47- Nüzhetü’l-Hâtırı’l-Fâtır fî Tercemeti Seyyidi eş-Şerîf Abdilkâdir: Ali bin Sultan Muhammed el-Kârî el-Herevî.
48- el-Câniyyü’d-Dânî fî Zikri Nebze min Menâkibi Abdilkâdir el-Gîlânî: Cafer bin Hasan el-Berzencî.
49- Nûru’l-Ebsâr fî Menâkibi Âlibeyti’n-Nebiyyi’l-Muhtâr: Seyyid Mü’min bin Seyyid Hasan el-Mısrî eş-Şiblencî.
50- el-Kevkebü’z-zâhir fî Menâkibi Gavs Abdilkâdir: Seyyid Muhammed bin Hasan es-Sayyâdî (Ebü’l-Hüdâ Efendi).
51- el-Hakku’z-Zâhir fî Şerhi Hâli’ş-Şeyh Abdilkâdir: Ali bin Muhammed el-Karamânî el-Hanefî.
52- es-Seyfü’r-Rabbânî fî Unuki’l-Mûteriz Ale’l-Gavsi’l-Cîlânî: Ebû Abdillah Muhammed bin Azûz el-Mekkî el-Hasenî.
53- el-Kevâkibü’d-Dürriyye fî’l-Menâkibi’l-Kâdiriyye: Muhammed Râşid bin Abdillah bin Abdilkâdir er-Râfiî el-Fârûkî.
54- el-Fethu’l-Mübîn fî mâ yetealleku bi Tiryâk’il-Muhibbîn: Zahîreddîn ebû’z-Zafer es-Seyyid el-Kâdirî.


ESERLERDE ADI ZİKREDİLEN AMA HENÜZ ULAŞILAMAYAN ESERLER
A- MENÂKIPNÂMELER
55- Dürerü’l-Cevâhir: İbnü’l-Cevzî.
56- Envârü’n-Nâzır fî Ma’rifeti Ahbâri’ş-Şeyh Abdilkâdir: Ebû Bekir Abdullah et-Temîmî.
57- Menâkıb (u’ş-Şeyh Abdilkadir el-Cîlânî): Abdullah b. Osman el-Yûnûnî.
58- el-Bâzü’l-Eşheb: Afîfüddin Abdullah el-Yâfiî.
59- Esne’l-mefâhir fî Menâkibi Şeyh Abdilkâdir: Afîfüddin Abdullah el-Yâfiî.
60- Ravzi’z-Zâhir fî Menâkibi Şeyh Abdilkâdir: Şihâbeddin Ahmed bin Muhammed el-Kastallânî (Aynı müellifin 2. eseri).
61- Ed-Dürrü’l-Fâhir fî Menâkıbı’ş-Şeyh Abdilkâdir: Abdurrahman bin Muhammed bin Ali es-Sâyih.
62- Mir’âtü’l-Mehâsin fî Ahbâri’ş-Şeyh Ebî’l-Mehâsin: Ebû Hâmîd Muhammed el-Arabî bin Yusuf el-Fâsî
63- Zübdetü’l-Esrâr fî Menâkıbı Gavsi’l-Ebrâr: Abdülhak ed-Dihlevî.
64- Zübdetü’l-âsâr fî Ahbâri Kutbî’l-Ahyâr: Abdülhak ed-Dihlevî (Aynı müellifin 2. eseri).
65- İbtihâcü’l-Kulûb bi Haberi’ş-Şeyh ve Ahbâri Şeyhihi’l-Meczûb: Ebû Zeyd Abdurrahman bin Abdilkâdir el-Fâsî el-Mağribî.
66- Tuhfetü’l-Ekâbîr bi Menâkıbı’ş-Şeyh Abdilkâdir: Abdurrahman bin Yusuf el-Mağribî el-Fâsî
67- İnşâ: eş-Şeyh Sadakatullah.
68- Menâkıbü’ş-Şeyh Abdilkâdir el-Cilânî: Mahmud el-Kâhirî et-Tayyibî.
69- İnşâ: Muhammed bin Ahmed el-Kâhirî.
70- Menâkıbü’ş-Şeyh Abdilkâdir: Abdurrahman et-Tâlibânî
71- Riyâzü’l-Besâtin fî Ahbâri’ş-Şeyh Abdilkâdir Muhyiddîn (Ravzü’l-Besâtîn): Muhibbeddin Seyyidî Muhammedü’l-Emîn bin Ahmed el-Gîlânî et-Tunûsî.
72- el-Bâzü’l-Eşheb: Abdülbâkî bin Süleyman el-Fârûkî el-Mevsılî.
73- Tevfîku’l-Meliki’l-Kâdir bi Sülûk-i Tarîki’l-Gavs Abdilkâdir: Kemâleddin Muhammed el-Hanefî el-Halebî Harîrîzâde.
74- En-Neşrü’l-Âtır bi Menâkıbı Şeyh Abdilkâdir: Cemâleddîn bin Ahmed et-Tûnûsî.
75- Nüzhetü’n-Nâzır fî Fedâili Seyyinâ Abdilkâdir: Ebû Muhammed Abdüllafif bin Ahmed el-Hâşimî el-Bağdâdî el-Kâdirî.
76- El-Hidâyetü’l-Kâdiriyye bi’l-Manzûmeti’l-Bağdâdiyye: Fâiz Ali Kâdirî Bâdeyûnî.
77- İkdü cevâhiri’l-Maâni fî Menâkıbı’ş-Şeyh Abdilkâdir el-Gîlânî: Ahmed bin Abdilkâdir.
78- Tuhfetu’l-Ebrâr ve levâmiu’l-Envâr: Ali b. Yahya el-Kâdirî.
79- Ravzü’n-nâzır fî Menâkıbı’ş-Şeyh Abdilkâdir: Muhammed Said es-Sencâdî.
80- Reyhânü’l-Kulûb: Salih el-Halebî.
81- Tercemetü’ş-Şeyh Abdilkâdir: Şeyh Senüsî.
82- Risale fî menâkıbi Seyyidî Abdilkâdir el-Geylânî: Abdurrahman es-Sühreverdî.
83- Enhârü’l-Mefâhir fî menâkıbi Seyyidî Abdilkâdir: Muhammed Gavseddîn bin Nasîrıddîn eş-Şâfî el-Midrâsî.
84- el-Urfü’l-Âtır fî men bi-Fas min Ebnâi’ş-Şeyh Abdilkadir: M. Gavseddîn bin Nasîrıddîn eş-Şâfî el-Midrâsî (2. eseri).
85- Mııhtasaru’r-Ravzi’z-zâhir: İbrahim es-Serîrî ed-Deyrî.
86- Faslü’l-Cevâhir: Kadı’l-İslâm Muhammed Sıbgatullah el-Midrâsî.
87- Dürretü’t-Tîcân: Ebû Muhammed el-Bekrî.
88- ez-Zevâhirü’l-İfrîkıyye: Ebu’l-Abbâs es-Sicilmâsî.
89- Behçetü’n-Nâzır fî Fadâili’ş-Şeyh Abdilkâdir: el-Eşmâ el-Bağdâdî.
90- Et-Tırâzü’l-Müzehheb fî Şerhi Kasîdeti’l-Bâzi’l-Eşheb: Şihâbeddin Mahmud el-Alûsî.
91- Sultânü’l-Ezkâr fî fî Menâkıbı Gavsi’l-Ebrâr: Mevlânâ Şâh Muhammed el-Hemedânî.
92- Hayâtü’l-İmam eş-Şeyh Abdilkâdir el-Gîlânî: İbrâhim ed-Derûbî el-Bağdâdî (Müellifin 2. eseridir. Bunu Şeyhü’l-İslâm Ebû Muahmmed’in eserinden derlemiştir).
93- el-Mûciz fî Târîhî’l-Kutbi’l-Gavs ve’l-Bâzû’l-Eşheb: Fahri Nûrs el-Geylânî.
94- Büstânü’l-Asâğîr ve’l-Ekâbîr fî tercemeti’ş-Şeyh Abdilkâdir: es-Seyyid Abdülhay el-Kâdirî.
95- Hulâsatü’l-Mefâhir: İbrâhim ed-Derûbî el-Bağdâdî’ye ait bu telifat, ’Hulâsatü’l-Mefâhir fî Ahbâr-ı Menâkıbı’ş-Şeyh Abdilkâdir’ isimli Afîfüddin Abdullah el-Yâfiî’ye ait eserden farklıdır. Eser, hâlihazırda mevcut eserlerin kaynakçalarında zikredilmekte ve kaynak gösterilmektedir.


B- MUHTELİF ESERLER

96- El-Mevâhibu’r-Rahmaniyye ve’l-Futûhu’r-Rabbaniyye fi Merabiti’l-Ahlâkı’s-Seniyye ve Makâmâti’l-İrfâniyye
97- Reddü’r-Râfiza
98- Tuhfetü’l-Müttekin ve Sebîlü’l-Ârifîn
99- Yevakîtu’l-Hikem
100- Risale fi’l-Hayrat fi Fazâili’n-Nebi
101- Cevheretü’l-Kemâl
102- Cevâhiru’r-Rahmân
103- Dürerü’l-Meânî
104- Risale fi Tarîkillahi’l-Vedûd
105- Ferîdetü’l-Esna’z-Zehâir ve Lehçetü’n-Nâzır
106- Senedât
107- Risale-i İ’tikadiyye
108- Risaletü Menazile’l-Müridin
109- Mantîku’l-Gayb
110- İğâsetü’l-Ârifîn ve Gâyetü men’l-Vâsılîn
111- Tezkiratü’ş-Şafîk fi Mağrifeti’t-Tarik
112- Hizbü’r-Recâ ve’l-İntehâ
113- el-Esmaü’l-Azime/et-Tarik ilallah / (Naim Erdoğan imzalı, Kalâidü’l-Cevâhir’deki Vüsûl ilallah risalesi olabilir, Allah’u A’lem.)
114- Sittü Mecâlis

C- BAZI MAKALELERİN KAYNAKÇALARINDA ZİKREDİLENLER
115- eş-Şeyh Seyyid Abdülkadir el-Geylânî: İbrahim es-Sâmerrâî.
116- eş-Şerefü’-Bâhir: Kutbüddin Mûsâ.
117- İbtihâcü’l-kulûb: Ebû Zeyd Abdurrahman el-Fihrî.
118- Tenşitü’l Hatır Nebzet-i min Menakıb-i Gavsi Abdilkadir: Yazar: ….. Çeviren: Türkzâde Hafız Mehmet Ziyaeddin.


Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

1 kişi yorum yazdı.