Özlenen Rehber Dergisi

6.Sayı

Üç Aylar ve Faziletleri*

ŞABAN-I ŞERİF

Hadis-i şerifte buyuruluyor:

“Recep Allah’ın, Şaban benim, ramazan ise ümmetim ayıdır. (Şaban günahları siler, Ramazan ise oruç tutanları temizler.) (1)

“Şaban, Recep ile Ramazan arasında bir aydır. Fakat insanlar ondan gafildirler. Halbuki Şabanda kulların amelleri Rabbu’l-Alemine yükselir. Şaban ayında ben de oruçlu olduğum halde amelimin Allah’a yükselmesini severim.” (2)

Şaban Ayında Yapılması Faydalı Olan Ameller

1- Şabanda çokça Kur’an-ı Kerim okunmalıdır.
Enes b. Malik der ki: “Rasûlullah(s.a.v)’ın Ashab-ı kiramı Şabanın hilalini görünce mushaf-ı ?erif üzerine kapanıp Kur’an-ı Kerim okumaya devam ederlerdi. Müslümanlar bu ayda da mallarının zekatını çıkarıp, Ramazan-ı ?erifte oruç tutanlara kuvvet ve kudret bah?etmek için fakir, miskin ve zaiflere verirlerdi.”

2- Şaban ayında çokça oruç tutmalıdır.
“Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, muharrem ayında (tutulan) oruçtur. Farz namazından sonra da en faziletli namaz da gece namazıdır.”(3) buyurulmaktadır.

Şaban ayında tutulan oruçların sevabı Ramazandan ba?ka aylarda tutulan oruçların sevabından daha efdal ve sevimlidir.

3- Bu ayda salavat-ı ?erife getirmeye devam edilmelidir.
“Elbette ki, Allah ve melekleri, peygamber üzerine salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat ve selam okuyun.”(4)

Hads-i ?erif:

“Bir kimse benim üzerime bir salat etse, Allah Teala o kimseye on salat eder, onun on hatasını yok eder, on da derecesini yükseltir.(5)

4- Bu ayda mümkün oldu?u kadar sünnetlere riayet edilmelidir.

Allah Teala ayet-i kerimede ?öyle buyurur:
“(Ey Muhammed) de ki: E?er Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin.” (6)

5- Bu ayda zekatlar hesaplanıp verilmelidir.

6- Berat Kandili (Şaba’nın 15. gecesi)

Allah Teala buyuruyor:
“Biz Kur’an-ı Kerim’i mübarek gecede indirdik. O gece hikmet inceli?i ta?ıyan her i? ayır edilir.”(7)

Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki: “Ey Ai?e, sen bu gecede ne oldu?unu bilirmisin? Bu sene içinde do?acak her çocuk bu gecede deftere geçirilir. Bu sene içinde öleceklerin isimleri özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı taksim olunur amel ve i?leri Allah Tela’nın huzuruna çıkarılır. Herkes ancak Allah Teala’nın rahmetiyle cennete girer. Bu sebepten dolayı Şaban ayına muhabbet ederim.”(8)

“Şaban ayının yarısı oldu?unda o geceyi ibadetle ihya edin, gündüzünde oruç tutun. Çünkü Allah(c.c) o ak?am grup vakti dünya semasına tecelli eder ve der ki: İsti?far eden var mı ki? Af edeyim,rızık isteyen var mı ki? ona rızık vereyim, hastalık u?ramı? olan var mı ki? ona afiyet vereyim. Var mı ki, var mı ki? diyrek sabaha kadar devam eder.”

Bu gecede aftan hariç bırakılanlar:

- Mü?rik ve münafıklar,

- Akrabası ile münasebeti kesenler,

- Zinakar kadınlar.”(9) Bu mübarek gecede:

- Gündüzün oruç tutulacak,

- Kaza Namazı olanların bu gece kaza kılmaları daha efdaldir.

- Bu geceye mahsus her rekatta bir Fatiha, on ihlas-ı ?erife okumak suretiyle yüz rekat namaz kılınır. “Bu gecede bu namazı kılan bir kimseye Cenab-ı Hakk yetmi? defa nazar eder ve her nazar ile onun yetmi?, ihtiyacını giderir. Bu ihtiyaçların, en azı da af edilmektir.” (10)

7-Ramazanı kar?ılamak maksatıyla oruç tutulmaz. Ramazandan önceki gün yevm-i ?ektir.
Yine bir hadis-i ?erifte ?öyle buyuruluyor:

“Sizden biriniz, Ramazandan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Şu kadar ki, bir kimse muayyen günlerde oruç tutmayı adet edinmi? (ve bu da Ramazandan 1-2gün evveline rastlamı?) ise, o kimse o gün orucunu tutsun.”(11)

8- Ramazan orucu için hilalin aranması farzdır.
“Ramazan’dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayınız. Ayı gördü?ünüzde oruç tutunuz ve ayı gördü?ünüzde iftar ediniz. Hilali görmenize bulut engel olursa, (orucu) otuz güne tamamlayınız.”(12)

KAYNAKÇA
* Bu çalı?ma, Abdullah Fârukî el- MÜCEDDİDÎ Hazretlerinin FIKHÎ RİSALELER adlı eserinden alınmı?tır. Fiav Yay. Ank. 1997, S.111-117.
1- Geylani, Gunyetü’t-Talibin, İstanbul 1992, s. 271
2- Geylani, a.g.e., s. 281
3- Geylani, a.g.e., s. 279
4- Ahsab Suresi, 56.
5- Geylani, a.g.e., s. 262
6- Al-i İmaran Suresi 3/31
7- Duhan Suresi 3-4
8- Geylani, a.g.e., s. 279-281
9- Geylani, a.g.e., s. 284
10- Beyhaki, Şuabu’l-İman, Kesir b. Mürre’den bkz. Ramuz, s. 402.
11- Buhari, Savm 11
12- Buhari, Savm 11; Müslim, Sıyam 18.19.
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.