Özlenen Rehber Dergisi

6.Sayı

Çağımızın Belası: 'Alkol'

Muhammed BATUHAN Özlenen Rehber Dergisi 6. Sayı
Gelin sizlerle beraber, bizim tıp kitaplarından birinin, “Alkol ve alkolizm” başlığı altındaki bölümünün ilk cümlelerini okuyalım:

“İnsanların yüzde doksanı alkol alır, erkeklerin yüzde 40 ila 50’sinde alkolün meydana getirmi? oldu?u bazı problemler vardır. Erkeklerin yüzde 10’unda ve kadınların yüzde 3’ü ile 5’inde alkol ile alakalı problemler geli?ir.”

Bu oranlar ve dünya nüfusu göz önüne alındı?ında, insanlı?ın ne kadar büyük bir problemle kar?ı kar?ıya oldu?u ortaya çıkar. Alkol yüzyıllardır insanlı?ın ba?ına her zaman dert olmu? kötü bir arkada?tır. Nil Nehri kenarında bulunan ve M.Ö. 2000 yıllarından kaldı?ı sanılan bir papirüste ?unlar yazılmı?tır:

“İçki içerek kendini kötü duruma dü?ürme! Çünkü a?zından çıkanları kula?ın duymayacak, sözcükler a?zından bilinçsiz olarak dökülecek. Bu ba?kalarının a?zında olmadık dedikodulara dönü?ecek. Elin aya?ın tutmaz olacak. Biradan göbekleri ?i?mi? arkada?lar, aya?a kalkıp atın ?u sarho?u dı?arı! diyecekler.”

İnsanlık tarihi boyunca, alkolün insano?luna ve topluma vermi? oldu?u zararlar gayet iyi bilinmekle beraber, ne yazık ki alkolün kullanılması da sürüp gitmekte, hatta kullanım oranı gittikçe artmaktadır. Yapılan bilimsel ara?tırmalar, Alkolün sinir sisteminden kalbe, Kandan karaci?ere kadar, hemen hemen her organ ve dokuya verdi?i zararların yanında, ne kadar büyük bir sosyal felaket oldu?unu göstermektedir. Müslüman olmayanlarca da ifade edilen bu tahribatların ve bilimsel ara?tırma sonuçlarının neler oldu?undan uzun uzadıya bahsetmeyece?iz. Gayemiz, sadece alkol belasının ancak İslam’a teslim olmakla yok edilebilece?ini vurgulamaktır. Hakiki Müslümanlar, alkolden uzak olmu?lar ve dolayısı ile zararlarına da maruz kalmamı?lardır.

Alkol bir memleketi iktisâden zarara u?ratır. Bundan dolayı ki, içki yapımında harcanan maddeler ve i?çilik, halk servetinin zararına demektir. A?a?ı yukarı bütün batı dünyasında alkol kullanımı, sosyo-kültürel yapıları nedeniyle hiçbir tahdit görmez. Alkol alımı küçük ya?larda ba?lar. Alkolizmin ba?lamasında ilk adımı te?kil eden ve “cocial drinking” dedikleri davetlerde, kokteyllerde, balolarda alınan alkolü adetten sayarlar ve yemeklerde ikram edilen alkolü reddetmeyi ayıptan sayarlar. Eh bizim kayıtsız ?artsız batılıla?ma sevdalıları da onlardan a?a?ı kalırlar mı?

Toplum hayatını derinden etkileyen bo?anma, zina, intihar, trafik kazaları, i? gücü kaybı vb. pek çok olayların altında yatan nedenlerden biri de alkoldür.
Sahte bir keyif veren kadeh, ancak öldüren bir kadeh olabilir. Bir bardak bira ile ba?layan hikaye, alkolizm ve onun getirdi?i helak edici problemler ve hazin bir ölümle sonlanabilir. Böyle kötü bir son ancak ve ancak alkole giden bütün yolları kapamak ve Allah’a hakikî bir kul olup, onun emir ve nehiylerine harfiyen uymakla olur, ve’s-selam...

Sa?lıklı ve huzur dolu bir ya?am dile?iyle...
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.