Özlenen Rehber Dergisi

7.Sayı

Oruçta Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar

Muhammed BATUHAN Özlenen Rehber Dergisi 7. Sayı
Çok değerli okuyucular ve muhterem kardeşlerim. Öncelikle içinde bulundu?umuz üç ayların tüm İslam alemine ve siz karde?lerim için hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimden dileyerek sözlerime ba?lamak istiyorum.


Üç ayların içinde olmamız münasebetiyle bu ayki sa?lık kö?emizde oruç konusuna de?inmeyi siz karde?lerim açısından daha uygun gördüm.

Biz insanlar, özellikle Ramazan ayında ki in?allah bu ayın sonunda Ramazana ula?mı? olaca?ız,1 ay boyunca aç kaldı?ımızı dü?ünerek, bu aylarda di?er insanlara, fakirlere kendi ev halkımıza büyük bir cömertlik gösteririz. O ay içerisinde yiyecek maddesi satan dükkanlar (market, manav, kasap gibi) her ?eyin en iyisini, en güzelini bol bol satı?a hazırlarlar. Baklavalar, nice çe?itli tatlılar, börekler, bol ya?lı pilavlar, sucuklar, yumurtalar ve pastırmalar gibi yiyeceklerin en iyisi evlere ta?ınır. Ramazan pideleri sofraya çok ayrı bir anlam kazandırır. Bu oruç aylarında herkeste, kendine ve yakınlarına kar?ı bir acıma hissi ile yeme hevesi mevcuttur. Hali vakti yerinde olanlar fakirlere de yiyecekler hediye ederler...

Bazı hastalıklar ise insana, oruçlunun iftara olan hasretiyle, yediklerine ve içtiklerine çok fazla dikkat etmeyip a?ırıya kaçabilmeleri sebebi ile ramazan içinde nükseder, hatta bu hastalılara dikkat edilmedi?i takdirde tehlikeli sonuçlar da do?urabilir. İ?te bu sayımızda, özellikle dikkat etmemiz gereken hastalıklardan bazılarına de?inmek istiyorum;


1- Şeker Hastalı?ı:

Ramazanda yemek aralarının uzun sürmesi sebebiyle ilerlemi? ?eker hastalarının iftarda fazla besin almaları Hiperglisemiye sebep olaca?ından, hastanın durumunu takip etmek zorla?acak ve kontrollü beslenme olmadı?ı takdirde hiperglisemi koması meydana gelebilecektir. Yine ilerlemi? ?eker hastalarının uzun oruç günlerinde hipoglisemiye girebilecekleri dü?ünülmelidir.


2- Her Türlü Enfeksiyon Ve Ate?li Hastalıklar:

Bu hastalıkların seyri sırasında vücut direncinin dü?mesi ve vücudun daha fazla sıvıya ihtiyacı oldu?u cihetle yemek arası zamanlarının uzatılması yani oruç tutulması tavsiye edilmez.


3- Tüberküloz (Verem) Gibi Kronik Ve Yıpratıcı Hastalıklar:

Böyle hastalıklarda muntazam ve iyi beslenmeye zaruret bulundu?u için yemek aralarının uzatılması mahzurlu olabilir aksi halde hastalı?ın nüksetmesi ihtimali mevcuttur.


4- Mide Ve Barsak Ülserli Hastalar:

Kısa aralıklarla belirli ilaçlar ve perhiz yemekleri almaları icap etti?i ve yemek araları uzun sürerse midede fazla asit te?ekkülü sebebiyle bu hastaların oruçtan zarar görebilecekleri dü?ünülmelidir. Bu durum mide kanamasına kadar gidebilmektedir.


5- Hipertansiyolu Hastalar:

Oruç tutanlar fayda görecekleri yerde iftar sofrasından çok fazla miktarda ve tuzlu besin alırlarsa, ani tansiyon yükselmeleri ortaya çıkabilir. Bu gibi hastaların iftar sofralarında çok ölçülü yemeleri zaruridir.

Yukarıda belirtti?imiz hastalıklar ve di?er benzeri hastalıklar durumunda ?ahıs için ideal olan davranı?, kendi rahatsızlı?ını doktoru ile sürekli ileti?im içerisinde olması, rahatsızlı?ını doktoru ile beraber bizzat de?erlendirip en isabetli kararı yine kendisi vermesi ve ?ayet rahatsızlı?ının oruca mani olması söz konusu ise doktorundan tavsiyeli olarak orucunu, sıhhatini kazandı?ı ileriki günlerde kaza etmesidir.

Zira yüce dinimiz, hasta olan ki?ilere sa?lıklı olanlarınki gibi sorumluluklar yüklememi?tir. Oruç ibadetinde de e?er ileriki zamanlarda sıhhat bulmamız söz konusu ise orucumuzu ileride kaza etmemiz tavsiye edilmi?tir. Fakat rahatsızlı?ımız dâimi ise o taktirde de tutamadı?ımız günler için, bir fakiri sabah ve ak?amlı doyuracak kadar maddi infakta bulunmalıyız. E?er gücümüz buna da yetmiyorsa, dinimizin bizler için getirdi?i bir kolaylık olarak tutamadı?ımız oruçlar için muaf tutuluruz. Bütün bu güzellikler dinimizin zorluk de?il de kolaylık dini olu?undan kaynaklanmaktadır. Ayrıca e?er her hangi bir rahatsızlı?a duçar olmu?sak, rahatsızlı?ımızın ibadetlerimize mani olup olmadı?ını da ilmihaller gibi dini kitaplarımızdan veya bilgili ki?ilerden ö?renmeyi ihmal etmemeliyiz.

Hayırlı ve sa?lıklı Ramazanlar dile?iyle... Allah’a emanet olunuz.
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.