Özlenen Rehber Dergisi

5.Sayı

Sağlığımızda Beslenmenin Önemi

Muhammed BATUHAN Özlenen Rehber Dergisi 5. Sayı
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s): “Bedeninizi açlık ve susuzlukla zayıflatınız. Etlerinizi azaltınız.Yağlarınızı eritiniz. Böylece onları cennetle misk ve kafur ile karıştırılmı? temiz etle de?i?tirmi? olursunuz.” ve “Her hastalı?ın ba?ı, karnı fazla doldurmaktır.” buyurmaktadır. Hastalıkların olu?masında beslenme faktörlerinin önemi sanıldı?ından daha da fazladır. Bu nedenle günümüzde düzenli beslenmeye ve koruyucu önlemlere ilgi, giderek artmı? ve bu konudaki çalı?malara hız verilmeye ba?lanmı?tır.

Günümüzde, tıp, henüz yeni yeni, önleyici ve koruyucu tedbirlerin, koruyucu hekimli?in önemini kavrarken; asırlar öncesinde; “Be? ?eyden önce be? ?eyin kıymetini bil: Ölmeden evvel hayatın, hastalıktan evvel sa?lı?ın, me?guliyetten evvel bo? vaktin, ihtiyarlıktan evvel gençli?in ve fakirlikten evvel zenginli?in.” buyurarak, koruyucu hekimli?in temellerini daha o zamandan atan Hz. Muhammed (s.a.s): “Ölüm ve ya?lılık hariç her derdin dermanı vardır.” diyerek tıbbın ufkunu açmı?tır. Keza, dün do?ru dedi?ine, bugün yanlı? diyebilen modern bilimin, ortaya koymu? oldu?u verilerle ilk bakı?ta çeli?ir gibi görünen, birçok İslamî düsturun teknolojik ve bilimsel geli?meler sonucu nihaî do?ru oldu?u anla?ılmaktadır. Bunu sayısız örneklerle göz önüne sermek mümkündür; ancak konumuz beslenme oldu?una göre, örneklerimizi bunlarla ilgili olarak verece?iz.

Bilindi?i gibi dinimizde yeni do?an bebe?in anne sütüyle beslenmesi tavsiye edilir. Bugün modern tıp, anne sütünün basit bir besin maddesi olmadı?ını, içerisinde hayatî öneme haiz; fakat ba?ka hiçbir ?ekilde temin edilemeyen maddelerin oldu?unu tespit etmi?tir. Birçok hadis-i ?erifte ve ayet-i kerimede ?ifa olarak tavsiye edilen ‘bal’ın, bugün artık çok önemli besinsel de?erleri kapsadı?ı kanıtlanmı?tır. Yine sevgili Peygamberimiz (s.a.v) yemek seçilmemesini, oturarak yemeyi ve herkesin önünden yemesini ö?ütlemi?tir. Buna kar?ın Mc. Donalds tipi hamburger vb., ayak üstü tüketilen gıdalarla, devamlı konsantre posasız gıdalarla beslenen, bugünün batı toplumunda ba?ırsak kanserleri daha çok görülmekte ve ?i?manlı?ın, ?eker hastalı?ı, tansiyon, damar sertli?i ve daha birçok önemli hastalıklara yol açtı?ı bilinmektedir.

İ?te günümüzde dünyanın birtakım bölgelerinde açlıktan insanlar ölürken, öte tarafta bazı toplumlarda fazla yemenin meydana getirdi?i hastalıkları önlemek için çareler aranmaktadır. Bir ?eyin nasıl ki azı zararsa, ço?u da o kadar zarardır. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’de: “Aç duranlar hikmet sahibi ki?iler olup bedenleri sürekli sa?lıklıdır.” buyurarak bunu vurgulamaktadır. Burada kastedilen hiç yememe de?ildir; aksine vücudu sıkıntıya sokmayacak kadar yemektir.

Bugün ise moda olan, çok yiyerek bir sürü sıkıntılara girdikten sonra, zayıflamak için yapılan rejimdir. Halbuki Rasûl-i Ekrem (s.a.s), bunu bize en ba?ta tavsiye etmekte, bizlerin huzurlu ve sa?lıklı olmasını arzulamaktadır. Günümüz insanı zengin babanın söz dinlemeyen asi, inatçı, isyankar, müsrif çocu?una benzemektedir. Sonunda hatasını anlasa da, i? i?ten geçmi? olacaktır. O nedenle bizim için önemli olan ?ey, İslam’ın düsturları olmalıdır. Bütün bunlardan anla?ıldı?ına göre bizim için, sa?lıklı ya?amın kanununda en etkili yöntem, İslâmî bir ya?am biçimi olmalıdır.

“Yeyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz.”

Tüm karde?lerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Önümüzdeki sayıda görü?mek üzere Allah’a emanet olunuz.
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.