Özlenen Rehber Dergisi

46.Sayı

Sinüzit

Uzm.Dr. Candan OFLUOĞLU Özlenen Rehber Dergisi 46. Sayı
Sinüzit nedir?:

Burun ve göz çevresindeki kemiklerin içinde bulunan boşluklara “sinüs”; bu boþlukların içini döþeyen mukozanın iltihaplanmasına “sinüzit” denir. İnsanlarda 10-20 civarında büyüklü-küçüklü sinüs bulunur. Her sinüsün tek tek veya gruplar halinde buruna açılan drenaj kanalları vardır. Bu kanallardan geçen burun mukozası, aynı bir odanın badanası gibi sinüs içini çepeçevre örter. Normal þartlarda, bu mukoza, aynen tükürük veya gözyaþı gibi berrak bir salgı üreterek bu kanallardan burun içine akıtır ve solunum yolunun nemli olmasını sağlar. Eriþkin bir insanda ortalama olarak günde 500 cc kadar normal burun ve sinüs akıntısı genize akar ve yutulur. Bu akıntı hastalık belirtisi deðildir. Akıntıyla birlikte hava yoluyla buruna ve sinüslere girmiþ olan toz parçacıkları ve bakteriler de taþınır.

Mideye giden bakteriler mide asidi tarafından parçalanarak etkisiz hale gelir. Ancak bazı durumlarda akıntı rahatsız edici hale gelebilir. Allerjik burun hastalıðında, akıntı bol miktarda ve su gibidir; kıvamı arttıðında yapıþkan hale gelir ve yutulması zorlaþır; sinüzit durumunda ise akıntı hem yapıþkan hem de iltihap nedeniyle sarımsı yeþil renkte olabilir.

En çok bilinen þekliyle ise sinüsler, burnun her iki yanında ve 4 ayrı isimde bulunurlar. Burnun hemen yan taraflarında bulunan ve sinüslerin en büyüðü olan sinüs maksiller sinüs’tür. Bunun dıþında burnun üst tarafında, alın kemiði içinde bulunan sinüse frontal sinüs, burnun arka ve üst tarafında bulunan ve orta hatta tek olan sinüse sfenoid sinüs denir. Ayrıca burnun yan ve üst taraflarında bir çok küçük boþluktan ibaret bölümlere de etmoid sinüs denir. Bütün bu sinüsler bir delik aracılıðı ile burun içine açılırlar. Buruna açılan bu delikler sinüslerin havalanmasını da saðlarlar.

Eriþkinlerde enfeksiyon en sık maksiller sinüslerde görülür, Bunu etmoidler, frontal ve sfenoid sinüsler takip eder. Çocuklarda ise en sık etmoid sinüsler etkilenir. Birkaç sinüsün enfeksiyonuna polisinüzit, tüm sinüslerin enfeksiyonuna pansinüzit adı verilir.

Sinüsler ne iþe yarar?:

Aslında bu sinüslerin fonksiyonları tam olarak aydınlatılmıþ deðildir; ancak sesin resonansının saðlanması, solunum havasının nemlendirilmesi ve ısıtılması ile zararlı partiküllerin tutulması gibi görevleri vardır. Sinüslerin yüz kemiklerine hafiflik verdiði ve netice olarak baþta dengeyi saðladıðı da savunulmaktadır.

Sinüsler herkeste var mıdır?:

Her eriþkinde sinüs mutlaka vardır; ancak sinüslerin geliþimi zaman alır. Doðumda sadece maksiller ve etmoid sinüsler mevcuttur. Onlar da filmlerde bile görülemeyecek kadar küçüktürler. Maksiller sinüs 3 yaþında anlamlı büyüklüðe gelir ve ancak puberte çaðında eriþkindeki boyutuna ulaþır. Frontal sinüs doðumda yoktur. 6 yaþında filmlerde görülebilecek boyuta gelir. Yine puberte çaðında eriþkin boyutuna ulaþır. Etmoid sinüsler doðumda var olmasına raðmen giderek büyür ve 12 yaþ civarında eriþkindeki boyutuna ulaþır. Sfenoid sinüs doðumda yoktur. 5 yaþından itibaren geliþimi hızlanır ve puberte çaðında eriþkin boyutuna ulaþır. Sinüslerin büyüklüðü kiþiye göre deðiþir. Frontal sinüsün hiç olmaması seyrek görülen bir durum deðildir.

Sinüzit nasıl oluþur?:

Burun ve sinüsler; bakteri ve virüslerin sık sık yerleþip iltihap yaptıðı bölgelerdir. Bu bölgelerde her zaman iltihaba yol açacak bakteri ve virüs bulunur ancak normal çalıþan bir sinüste iltihap her zaman olmaz. Eðer sinüsün normal çalıþmasına engel olacak bir durum varsa kolaylıkla sinüs iltihabı (sinüzit) geliþir. Sinüzit oluþması için koruyucu mekanizmaların bozulması gerekir. Bu mekanizmaların en önemlisi tüylü hücrelerin yaptıðı temizliktir. Hücrelerin çalıþması daha çok soðuk algınlıðı denilen viral hastalıklar sırasında bozulur. Ayrıca sinüslerin içini döþeyen örtü kalınlaþır. Bu durum sinüslerin burunla baðlantısını saðlayan kanalların da tıkanmasına yol açar. Bunun ardından bakteriler sinüs içerisinde çoðalarak sinüzit dediðimiz hastalık tablosunu oluþturur. Bakteri ve virüs dıþında nadiren de olsa mantarlar da iltihap yaparlar.

Kaç tür sinüzit vardır?:

Sinüzit genel olarak akut ve kronik (müzmin) olarak ikiye ayrılır. Akut sinüzit yeni oluþan sinüzit anlamına gelir. Uygun tedavi edildiðinde tamamen iyileþir; ancak kronik sinüzit sinüslerde sürekli bir iltihap anlamına gelir ve tedavisi de zordur. Birçok kez ameliyat gerektirir.

Akut sinüzit, tipik olarak “viral üst solunum yolları enfeksiyonu” da denen bir “nezle”yi takiben ortaya çıkar. Mevsim deðiþikliði, alerjik reaksiyonlar, vücut direncinin düþmesi, banyo yapıp hemen sokaða çıkma nedeniyle özellikle kıþ aylarında grip ya da nezle oluruz. Organizma bu durumu atlatamayabilir ve enfeksiyon sinüslere yayılır. Burun ve sinüs mukozasındaki (özellikle drenaj kanalındaki) þiþlik, sinüsten buruna salgı akıþını bloke ederek, sinüs içinde göllenmesine ve ikincil bakteri enfeksiyonuna yani “sinüzite” yol açar. İlk olarak ortaya çıkan ve tekrarlamayan bu duruma “Akut sinüzit” denir

Burun polipleri, büyük geniz etleri, konka hipertrofileri ve septal deviasyon gibi burun anatomik bozuklukları, alerji ve bazı kalıtsal mukoza hastalıkları da mekanik ve fonksiyonel drenaj bozukluðu yaparak sinüzite yol açabilirler. Kronik sinüzitlerin altında yatan nedenler de genellikle bahsedilen bu bozukluklardır.

Sinüzitin belirtileri nelerdir?:

Akut ve kronik sinüzitin belirtileri biribirinden farklıdır. Akut sinüzitte þikayetler daha þiddetlidir. Akut sinüzit, tipik olarak uzayan bir üst solunum yolu enfeksiyonudur. Bir haftadan fazla devam eden nezlelerin büyük çoðunluðu sinüzittir. Hastayı en çok rahatsız eden þikayetlerden biri aðrıdır; ancak, halk arasında bilinenlerin aksine sinüzitlerin çoðunda “baþ aðrısı” olmaz. Aðrı, iltihaplanan sinüsün bulunduðu bölgeye göre baþ aðrısı, yüz aðrısı, göz çevresinde aðrı þeklinde olur. Bu aðrılar karakteristik olarak öne doðru eðilme, aðır bir þey kaldırma, öksürme, baþını sallama gibi hareketler sırasında sinüslerdeki basınç artıþına baðlı olarak artar. Sinüzit aðrısının özellikleri kafada basınç hissi, özellikle kafatasının ön bölümünde zonklayıcı aðrı karakterindedir. Etkilenen sinüs üzerine basınç uygulanması ya da üzerine vurulması ile sıklıkla hassasiyet görülür. (Örneðin, maksiller sinüzitte yanak üstü, frontal sinüzitte alında ve etmoid sinüzitte burnun göze komþu olan tarafında, sfenoid sinüzitte oksipitalde, temporalde ve kafatası merkezinde tipik aðrılara neden olur.) Ayrıca burun tıkanıklıðı, koku duyusunda azalma, sarı-yeþil burun ve geniz akıntısı, ateþ, yüz-göz-çene ve diþlerde aðrı, kırıklık, yorgunluk ,aðız kokusu, burun kanaması, göz kapakları ve yüzde þiþme, boðaz aðrısı, bazen ses kısıklıðı gibi belirtiler olur. Özellikle eriþkinlerde tek taraflı burun akıntısı her zaman sinüzit þüphesi uyandırmalıdır. Öksürük hem akut hem de kronik sinüzitin belirtisidir. Kronik sinüzitte þikayetler daha uzun süreli olmasına raðmen daha hafiftir. Aðrı daha seyrek hatta bazen yoktur. Hastayı en çok geniz akıntısı ve buna baðlı boðaz aðrısı ve öksürük rahatsız eder. Bunun dıþında yine burun tıkanıklıðı, yüzde dolgunluk hissi ve aðız kokusu olur. Sinüzit ve bronþit sık olarak bir arada görülebilir. Kronik sinüziti olan hastalar bazen akut dönemler yaþayabilirler. Sinüzit seyri sırasında ortaya çıkan alın ve gözde aðrılı þiþlikler, çift görme ve genel durum bozukluðu, sinüzit komplikasyonu olabilir. Aktif tedavi gerektirir. Mutlaka hekime baþvurulmalıdır. Sinüzit belirtileri, çocuklarda huzursuzluk, inatçı öksürük ve geniz akıntısına baðlı öðürme ve kusma þeklinde olabilir.

Teþhis nasıl konur?:

Hastanın þikayetleri ve muayene bulgularına göre sinüzit düþünülse bile kesin teþhis radyolojik olarak yani çekilen filmlerle konur. Bunun için en çok çekilen film Waters filmi denilen ve daha çok maksiller sinüsü inceleyen bir filmdir. Diðer sinüsler içinde deðiþik açıdan çekilen filmler vardır; ancak bu çekilen normal filmler pratikte faydalı olmasına raðmen yanılma payları oldukça fazladır. Bu nedenle özellikle tedaviye cevap vermeyen veya ameliyat düþünülen hastalarda mutlaka bilgisayarlı tomografi çekilmelidir. Bilgisayarlı tomografi burun içi ve sinüsler hakkında bize çok faydalı bilgiler vermektedir.

Sinüzitin ne gibi tehlikeleri vardır?:

Sinüzit uygun antibiyotik ve yardımcı ilaçlarla veya gerektiðinde ameliyatla tedavi edildiðinde ciddi problemlere yol açmayan bir hastalıktır; ancak iltihabın yayılmasına baðlı bazı komplikasyonlar geliþebilir. Bunlardan en önemlileri iltihabın göz çukuru içine yayılması ve körlüðe kadar gidebilen hastalıklar, beyin zarına veya beyin içine yayılarak abse oluþması, iltihabın sinüs içinde abseleþmesi ve kemik iltihabı sayılabilir. Bu tür durumlar oluþtuðunda tedavi daha ciddi yapılmalıdır ve ilaç tedavisiyle birlikte ameliyat gerektirir.

Nasıl korunulabilir?:

Hastaların sinüzit olmamak veya olunursa kolay tedavi edilebilmek için dikkat edebilecekleri birkaç þey vardır. Bunun için soðukta kalmamak, saçların ıslak kalmaması, yaþadıkları ortamın nemi ve ısısının uygun olması, sigaranın dumanında dahi kalınmaması, alerjiye yol açabilecek toz, duman veya diðer irritan maddelerden uzak kalınması gibi önlemler alınabilir.

Sinüziti olan hastaların dikkat etmesi gereken konular nelerdir?:

Sinüziti olan hastaların nezle, grip gibi viral hastalıklardan korunması gerekir. Bu tip etkenlerden korunmak zor olduðundan grip aþısı denenebilir. Alerjik riniti (saman nezlesi) olanlarda allerji kontrol altında olmalıdır. Islak saçla sokaða çıkma sonrası oluþan baþ aðrısı, daha çok, baþ derisinin üþümesi sonucu oluþan nevralji veya kas gerilim aðrısıdır; ancak, üst solunum yollarının enfeksiyonu sırasında üþütmek sinüzit oluþumunu kolaylaþtırır. Tekrarlayan sinüziti olan hastaların havuza girmeleri sakıncalıdır.

Sinüzit olan hastalara uygulanan tedavi yöntemleri nelerdir?

(Sinüzit nasıl tedavi edilir?):

Sinüzit tedavisinde hedef, drenajı bozulan sinüste üreyen bakterinin öldürülmesi, drenajın saðlanarak sinüsün temizlenmesidir. Bu delikler açılmazsa sinüs iltihapları yok edilemez.

Akut sinüzitlerde, bakteriyi öldürmek için antibiyotik en çok sinüzite sebep olan bakteriler hesaba katılarak seçilir. Antibiyotik tedavisi en az 10 gün hatta bazen 15-20 gün sürmelidir. Sinüs deliklerinin açılması ve drenajın saðlanması için dekonjestan amaçlı burun damlaları, spreyler ve aðızdan kullanılan burun açıcı bazı ilaçlar vardır. Spreyler 5 günden fazla kullanılmamalıdır. Burun temizliðine dikkat edilmelidir. İlaçlara cevap alınmayan durumlarda sinüziti kolaylaþtıran baþka faktörlerin varlıðı araþtırılır ve uygun þekilde tedavi edilir. Ancak bazen ameliyat gerekebilir.

Kronik sinüzitlerde de yine önce ilaç tedavisi uygulanabilir. Alerjik reaksiyonlar ve diþ enfeksiyonları mutlaka tedavi edilmelidir; ancak, kronik ve tekrarlayan sinüzitlerde burun içindeki anatomik ve fonksiyonel bozukluklara yönelmek gerekmektedir. Bu da genellikle bir ameliyat anlamına gelmektedir. Ameliyat kararından önce mutlaka bir sinüs tomografisi çektirilerek sinüzite yol açan patoloji ve patolojiler doðru tespit edilmelidir.

Evde uygulanabilecek bir tedavi yöntemi var mıdır?:

Tıbbi tedavinin yanı sıra, evde, buðu, buhar tedavisi, burun damlaları ve tuzlu su ile burun temizliði yapılarak, burnun açık tutulmasına özen gösterilmesi tedavinin baþarısını artıracaktır.

Hangi durumlarda ameliyat gerekli olur?

Ameliyat sonrasında sinüzitin tekrarlama ihtimali var mıdır? Ameliyatın riskleri nelerdir?:

Her sinüzit ameliyat edilmez. Akut sinüzitler genellikle ilaç tedavisine yanıt verdikleri için ameliyata nadiren ihtiyaç duyulur; ancak kronik ve tekrarlayan sinüzitlerde, burunda et veya kemik eðriliði (deviasyon) bulunması gibi durumlarda ya da komplikasyon geliþen vakalarda, sinüs drenaj kanalları ve genizi tıkayan-daraltan patolojilerde, bu patolojiyi ortadan kaldırmaya yönelik ameliyat en iyi çözümdür.

Modern sinüs cerrahisinde sinüs ameliyat edilmez. Sinüsün drenajını bozan patoloji ameliyat edilir. Tekrarlayan burun poliplerinde, ameliyat sonrası yeniden polip oluþursa, sinüzit de oluþabilir. Ameliyatın hayati tehlike yaratan bir riski olmamakla birlikte nadir komplikasyonlar oluþabilir. Saðlam hiçbir dokuya zarar vermeden, sadece hastalıða neden olan lezyonlar çıkartılıp, hücreler temizlendiðinde FESS (Fonksiyonal Endoskopis Sinüs Cerrahisi) yöntemi ile artık kronik sinüzit vakalarının %90 ına yakını tedavi edilebilmektedir.

Ameliyattan sonra nelere dikkat edilmeli?:

Endoskopik yöntemle yapılan ameliyattan sonra en önemli konu pansumanların uygun yapılmasıdır. Sinüzit ameliyatında pansuman burun içinin uygun þekilde temizlenmesi anlamına gelir. Bunun için baþlangıçta birkaç günde bir daha sonra daha seyrek olarak hastanın doktoruna gitmesi gerekecektir. Kaç günde bir temizlenmesi gerektiði ameliyatın seyrine ve doktorun tercihine göre deðiþir. Doktor, her pansumandan sonra bir sonraki görüþme zamanını söyleyecektir. Hasta kendisi burun içini serum fizyolojikle yıkayarak yapıþma ve birikintileri önlemeye çalıþabilir.
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

 • serhan

  küçüklüğümden beri neler çektim 20 senedir bu sinüzitten.ile kaç aydır sinüzit ve saman nezlesinden ÇOK RAHATSIZ OLUYORDUM. KAFAMIN TASI ATTI GİTTİM ŞİFALI BİTKİLER SATAN DUKKANDAN ÇÖREKOTU YAĞI ALDIM.BURUNA DAMLATTIM BOLCA.. SONRA KAFAMI SAĞA VE SOLA ÇEVİREREK BEKLETTİM. Kİ İYİCE YANAK ALTI kanallara VE SİNÜZLERE ULAŞSIN. YAKTI AMA ERKESİ GÜN HERŞEY BİTTİ. YILLARDIR BOŞUNA ÇEKMİŞİM YA BUGUN HİÇ HAPSIRMADIM AYLAR SONRA GEÇTİ..Çok şukur..bundan sonra sık sık kullanırım. zaten bu kadar çok element ve vitamni bulunduran pek fazla yağda yoktur sanırım. ama tabi herşeyin fazlası zarardır derler. oluşabilecek zararlarını da araştırmak gerekir..bunu buRAYA YAZIYORUM BELKİ BİRİNİN DERDİNE DERMAN OLURUM :)) BEN ÇOK ÇEKTİM SİZ ÇEKMEYİN ARKİDİŞLER ..BİRKEZDE DENİZDE 6-7 METRE DİBE DALMIŞTIM BİRDEN BEYNİME BİR OK SAPLANMIŞ GİBİ OLDU.. DÜNYAM KARARDI. DENİZDEN ÇIKTIĞIMDA KAHVE RENGİ BİR İLTİHAP AKTI VE BİRDEN SES TANUM DEĞİŞTİ.. GERÇEK SESİME KAVUŞMUŞTUM. BASINÇ PATLATTI SANIRIM İLTİHAPI..

 • serhan

  kaç aydır sinüzit ve saman nezlesinden ÇOK RAHATSIZ OLUYORDUM. KAFAMIN TASI ATTI GİTTİM ŞİFALI BİTKİLER SATAN DUKKANDAN ÇÖREKOTU YAĞI ALDIM.BURUNA DAMLATTIM BOLCA.. SONRA KAFAMI SAĞA VE SOLA ÇEVİREREK BEKLETTİM. Kİ İYİCE YANAK ALTI kanallara VE SİNÜZLERE ULAŞSIN. YAKTI AMA ERKESİ GÜN HERŞEY BİTTİ. YILLARDIR BOŞUNA ÇEKMİŞİM YA BUGUN HİÇ HAPSIRMADIM AYLAR SONRA GEÇTİ..Çok şukur..bundan sonra sık sık kullanırım. zaten bu kadar çok element ve vitamni bulunduran pek fazla yağda yoktur sanırım. ama tabi herşeyin fazlası zarardır derler. oluşabilecek zararlarını da araştırmak gerekir..bunu buRAYA YAZIYORUM BELKİ BİRİNİN DERDİNE DERMAN OLURUM :)) BEN ÇOK ÇEKTİM SİZ ÇEKMEYİN ARKİDİŞLER

 • Pınar İçli

  Sinüzüt tedavisinde ozon tedavisi çok etkili.. 3-4 seanstan sonra burnunuz akmaya başlıyo.. bende yaklaşık 20 gün aktı.. Oldukça rahatlattı..

 • asiye

  yaklaşık 13-14 yıldır sinüzit rahatsızlığım var.Sürekli ilaç tedavisi uyguladık yapılamaması gereken zehirli bitki tedavisi bile yaptık ses tellerim bozuldu.doktorum artık son çare olarak ameliyat dedi ama ben gene de çekiniyorum sizce ne yapmalıyım ameliyat olsam mı iyi olmasam mı

 • aslı

  çörek otu yağını 40 gün boyunca gece yatmadan önce iki burun deliğine 1 er tane damlatıp kullanın iyi gelecektir.

 • ali

  slm. sanırım bende de o illetten var. bir kaç yıldır sürekli burun tıkanıklığı akıntı göz ve çevresinde ağrı, yorgunluk vb şikayetlerim var. ebu cehil karpuzu diye bir bitki var Kullandım ama iyi gelmedi bana. ne yapacağımı bilemiyorum. doktora gidicem yakın zamanda...

 • songül

  mrb bende muayne oldum ve film sonuçlarını aldım ama doktoruma hala göstermedim sonuç:frontal ve bilateral maksiller sinüzüt yazıyor kötü bişy mi acaba ?

 • MERAL

  MERHABALAR BENDE BİLATERAL SİNÜZİT VAR.BU NE DEMEK OLUYOR.?TEHLİKELİ BİR SİNÜZİT TÜRÜ MÜ.BİLGİSİ OLAN LÜTFEN SÖYLESİN.

 • oğuzcan

  bu hastalığın çaresi yok ben de kronik pansinüzit hastasıyım iltahapı cıkardıkdan 2 dk snra tekrarlıyor

 • niyazi

  Bende pansinizüt hastasıyım.yaklaşık 5 yıldan beri çekiyorum. doktora gittim filim sonucu pan sinizütoldugumu söyledi ilaç verdi,geçmesse amelyat dedi geçmedi hala genizimden pıhtılaşmış kan şeklinde iltihap geliyor,ameliyat olmayada korkuyorum ,ne yapmalıyım lütfen yardımcı olurmusunuz...

 • dilek

  bendede sinuzit var, doktur bana son care ameliyat olmam gerektigini soyledi, icindekiler temizlenmeli.sag gozumun ve kasimin arasinda var, ve sol yanagimda var. basim agriyor, ve bu son zamanlar gozumde iyi gormemeklik yasiyorum. Iyi goremiyorum. bilmiyorum sizce ameliyat olsammi olmasammi....bana yardimci olun.

 • semra

  Üzülme sevgili Sevim,Ben de geçen sene polip ameliyatı oldum.Hacettepe'de çok iyi dedikleri bir prof.ameliyat etti.Ama ne yazık ki polipler kısa zamanda tekrar oluştu.Anladığım kadarıyla kansere bile çare bulan tıp teknolojisi bu konuda yetersiz.

 • betül

  çok açıklayıcı ve anlaşılır bilgiler verdiğiniz için teşekkür ederim. doktor kontrolünde sinüzit tedavisi görüyorum ancak antibiyotik kullanmaktan çekiniyordum vücudumuzdaki olaması gereken bakterileri öldürdüğü için ancak akut sinüzit için yapılan testler sonucun da antibiyotiklerinde hastalığım için gerekli olduğunu yazınızdan öğrendim .şimdi gönül rahatlığıyla antibiyotiklerimi kullanacağım . tekrar teşekkür ediyorum.

 • zeynep

  merhabalar.benimde pansinüzit rahatsızlığım var ve bu kronik.baş dönmesi ve baş ağrısı yapıyor çoğunlukla.emar çekildi çoğu şey normal.ama kronik pansinüzit yazıyor.ben pek önemsemedim sonuçları doktoruma göstermedim.o kadar ciddi bişiy mi? bilgi verirseniz sevinirim.teşekürler...

 • n.s

  Merhaba benim de pansinüzit.Burnumda anatomik bi bozukluk yok.(polip gibi)ama iltihaplı akıntı ve burun tıkanıklığı beni mahvediyor.tek çarem ameliyet mı.Ameliyattan sonra da bu sorunları yaşarmıyım?

 • asiye

  ben 1 yıldır sinüzit hastasıyım baş ağrım ve göz çevresinde çöok fazla ağrım var fakat hastalığımın kronikleşesinden korkuyorumkronik sinüzit çok daha zor geçen bi sinüzit tipiymiş fakat ben ilaç tedavisi gördüğüm halde sinüzitim geçmedii kronikleşmiş olabilrimi bu konu hakkında fala bi bilgiye sahip değilim napmam gerekir lütfen yardımcı olun

 • uhde

  Bir tv kanalında izlediğim bir programda sinüzit için ÇÖREKOTU YAĞI her sabah buruna 1-2 damla damlatılrısa liltihabı akıtacağı söylendi ben kızlarımda denedim olumlu sonuç verdi genizlerdeki iltihabı akıtıyor.Bu rahatsılığı olanların denemelerini tavsiye ederim... Sağlıklı kalın...

 • sinan

  ben bundan 4 yıl sünis nedeniyle alnımda ameliyat oldum alnım aşırı derece tahrip olmuş ve alnımdaki kemikler erimiş şuan başımda potez kemik var arkadaşlra siz si z olun sinüzü önemseyin öle ufak bir hastalık degil ilhmale gelmeyin

 • yunus

  Merhaba. Ben 23 Yaşındayım.Adım Yunus.Askerde Silah Tepmesi Sonucu Ön Kesici Diş, Sivri Diş ve Öğütücü Ana Diş Olmak Üzere Üç Dişimin Zamanla İçeriye Doğru Gittiğini Farkettim. Hastaneye Gittim Diş Kbb Bölümüne Sevketti Kbb Plastik Cerrahine Sevketti Fakat Anlayamadıkları İçin Taburcu Edildim. Üç Ay İçinde Damağımda ve Sivri Dİşin Üst Kısmında Delikler Oluştu. Tekrar Doktora Gittim Ve Ankara Gata ya Sevk Edildim 1 Ay İçinde Maksiller de Tümör Teşis Edildi.Bu Tümör Sağ Çene Kemiğimi ve Bahsettiğim Diş Kemiklerini Eritmişti.Önce Radyo Terapi Önerildi Fakat Ani Bir Kararla Cerrahi Müdahale Yapılmasına Karar Verildi. Şuan Ameliyatın Üstünden 1 Ay Geçti. Önce Üst Keski Dİşi Dahil Sağa Doğru 1-2-3-4 ve 5. Dişler Alındı ve Maksiller Boşaltıldı Damağımın Yarısını Almışlar Yaklaşık 3cm ye 4cm Gibi Büyük Bir Bölüm Alınmış Şuan Ağzımla Burnum Birleşik Yani Ağzıma Bir Burun Deliği Açılmış Durumda.ve çene kemiğinde eriyen bölüm kazınarak 3 dişte oradan almışlar.şuan bir protez damak yardımıyla konuşup oral besleniyorum. benimle aynı durumu yaşayan şanssız arkadaşlarım varsa lütfen bana ulaşsın. veya daha önce aynı durumla karşılaşmış doktor arkadaşlar lütfen.

 • Sultan Sahin

  Benim oğlum 4,5 yaşında.Devamlı geniz akıntısından dolayı antibiyotik içiyor. Ama antibiotiklerde tedavi geçici herhalde.Ne gribimiz bitiyor, ne bademcik sorunu ne yapabilirim

 • mino

  1 sene oldu oldu endoskopik sinüs ameliyatı olalı,Bıçak kemiğe dayanmıştı,ağzımı açınca boğazımdan inen balgamları görüyordum(afedersiniz).İlk aylar iyi gibiydi şimdi hiçbir fark yok gibi.Yüzde 20 iyileşme olmuştur ancak.Kreş çocukları gibi ayda 2 kere grip oluyorum.İrinli yeşil-sarı akıntı,kafada basınç,yaşamdan tad alamama var...Anlamadım

 • fatma

  benim kızımdada burun eti var ama yaşı küçük diye ameliyat yapmıyolar yaşı 10 napacağımı şaşırdım

 • nazlı yaşadı

  önemli! arkadaşlar ilk başlarda sünizittim ilerledi burunda polip oluştu bu tür hasta olanlar lütfen dikkat etsin hastalık ilerlemeden çaresine baksın ilerleyince daha zor tedavisi özellikle küçük çocuğu olanlar daha dikkat hastalık ilerlemeden tedavi yaptırsınlar tşk

 • zehra

  merhaba bende de kronik pansinüzit hastalığı var bende şuan ilaç tedavisi görüyorum fakat daha kesin ağrılarım geçmedi doktor sağ tarafımın tamamen dolu olduğunu söyledi napmam gerekir neleri yiyip içmeme dikkat etmeliyim kesin bir tedavisi varmı?ameliyatla çare bulabilirmiyim

 • ismail

  bendede var sinüzit çok gittim doktora ama bir sonuç alamadın 1ay ileşmişti ama yine ağrımaya başladı 2yıldır oraşıyorum acayip şekilde ağrıyor kafam ağrısı gözlerime de atıyor ve burnumda basen ıntahap da geliyor ne yapmalıyım ben ?

 • emrahdoğan

  bende sinüzit var ama şu anda tedavi görüyorum ilaçlarla fakat bir türlü gözlerimdeki ağrıyı tam olarak geçiremedim ne yapmam gerek iyor

 • NİLGÜN ÖKSEL

  merhaba benim sorunum pansinüzit.sürekli tekrarlıyor.ve artık ilaçlar fayda etmez oldu.Yaklaşık 5 senedir devam ediyor.ne yapmam gerekiyor.Amaliyat gereklimidir.olursa nasıl bir amaliyat yapılır.

 • Nilgün Öksel

  merhaba ben kronik sinüzit hastası olan bir insanım.benim hastalığımın adı pansinüzit.size bilgisayarlı tomografi sonuçlarını söyleyeyim.şöyle bilateral osteomeatal komplekslerde obliterasyon.nazal kavite tabanında mukusa ait görünüm.nazal septumda minimal sola deviasyon.böyle sonuçalr benim hastalığım 5 seneden fazla oldu ilaç tedavisine cevap vermiyor.benim amaliyat olmam gereklimi.gerekliyse nasıl bir amaliyat gerekiyor.kaç gün sürer ne kadar hastanede yatarım .hayati tehlikesi varmı.sonra tekrarlayabilirmi?teşekkür ederim.

 • Sevim

  Ben 3 ay once polip ameliyati oldum.Tamponlarim cikarildiktan 6 hafta sonra kontrole gittim yani hic pansuman yapilmadi.Son 6 haftatirda burnum kapali nefes almakta zorlaniyorum.Dun 5 saatlik bir ilac tedavisine girdim.Bugunde tekrar nefes alamadigim ve kulaklarimda tikandigi icin doktor burnumun icinden igne yoluyla ilac verdi ve burnumda polip oldugunu soyledi.Yani polipler cok kisa zamanda geri geldiler cok uzuluyorum.Turkiyede yasayan herkese doktorlarinizin kiymetini bilin ben Hollandada yasiyorum ama tedavim bile duzgun yapilmiyor.

 • yusuf

  Allah razı olsun çok güzel açıklamışsınız bu yazıyı daha önce okusaydımda bu hastalağa yakalanmayıp tedbirimi alsaydım ne yazık ki insan bu yazıları hasta olunca okuyor o zaman da iş işten geçmiş oluyor ... derginizde yakalanabileceğimiz diğer hastalıklarla ilgili böyle yazılar yazsanızda hem kültür olarak hem de hastalıklara karşı tedbir olarak istifade etsek. Allah bütün Rehber dergisi çalışanlarının emeğini zayi etmesin teşekkür ederiz.

 • merve

  gerçektende doğru yazılar emeği geçen herkese tşk

 • Y.K

  Rehber dergisinin sağlık köşesine yazmış olduğunuz hastalıklarla ilgili bilgileri sürekli okyoruz çok çok güzel hastalıklarla ilgili bizi bilgilendirdiğiniz için teşekür eder saygılarımı sunarım sn.Doktorum.

 • adem bolelli

  bendede sinizüt var çok ilaç kullandım ama hep geçici bir cevap gördüm yazılarınızın anlaşılır bir dilde olması çok güzel

 • sevgi

  benimde sinozitim va r

35 kişi yorum yazdı.