Özlenen Rehber Dergisi

9.Sayı

Hz. Zeynep Binti Huzeyme (r.anhâ)

Aysel KOCABAŞ Özlenen Rehber Dergisi 9. Sayı
Kainatın Efendisi’nin yanında yer alan Hanım Sahâbîler gerçekten sevgiye, övgüye ve gıpta etmeye layıktırlar. Çünkü onlar Efendimiz (s.a.v)’in nazarlarıyla erişilmez mertebelere ula?tıkları gibi imanları, ihsanları ve teslimiyetleri ile pek az hanıma nasip olan bir hizmet ifa etmi?lerdi.

İ?te Allah Rasûlü’nün o tertemiz e?lerinden biri de Hz. Zeynep Binti Huzeyme’dir. Rasûlullah (s.a.v) Hz. Hafsa ile evliliğinden kısa bir süre sonra ilk Kurey?li muhacirlerden bir ?ehidin hanımı olan Hz. Zeynep Binti Huzeyme ile evlendi. Böylelikle o müminlerin 4. annesi olma ?erefine kavu?tu.

İlk e?i Bedir kahramanı ve ?ehitlerinden Abdulmuttalib’in torunu ve Haris’in o?lu Ubeyde Hazretleri idi. Yani Rasûlullah’ın amca zadesi idi. Karı- koca Allah Teâlâ’nın son dini gönderdiklerini duydukları an Rasûlullah’ın huzuruna ko?mu?lardı ve iman etmi?lerdi. Böylece onlar İslam’a ilk girenlerden olmu?lardı. Kurey?’in Müslümanlar üzerine yapmı? oldukları i?kenceleri, zulümleri an acı boyutları ile onlar da ya?amı?lardı. Ama gönüllerindeki imanla tüm sıkıntılara gö?üs gerebilmi?lerdi ve arkasından Medine’ye hicreti ya?amı?lardı muhacir unvânı ile.(1)

Verdikleri iman mücadelesi devam ederken Ashâbı Güzin ?imdi de mü?rik ordularıyla kar?ı kar?ıya gelecekti. Onların önünde ilk sava? Bedir vardı. Allah’ın melekleri ile destekledi?i bu sava?ta sahabeler ?ehitlik arzusu ile yanıyorlardı. Hazreti Ubeyde erler safında iken hanımı da yaralıları tedâvî ediyor, onlara hizmet ediyordu. Hazreti Ubeyde dü?mandan aldı?ı bir darbe nedeni ile çok a?ır yaralanmı?tı. Allah Rasûlü’nün gözlerine bakarak:

-“ Ey Allah’ın Hak Rasûlü! ...Ben Şehit miyim? Diye sordu.

-“ Ben Allah için ?ahitlik ederim ki sen ?ehitsin” buyurdu Rasûl.(2)

İ?te böyle bir kahramanın e?i olan Hz. Zeynep Sahabenin kadınlarının da nasıl birer kahraman olduklarını gözler önüne koyuyordu. Çünkü O, e?inin ?ahadet haberini alınca dahi hem?irelik görevini bırakmadan sürdürmü?tü, tâki Müslümanlar galip gelinceye dek.

E?ini kaybetmesinin ardından Hz. Rasûlullah (s.a.v) ona evlenme teklif etti. Hazreti Zeynep bu teklifi kabul etti ve 400 dirhem mehir kararla?tırılarak H.3. senesinde, Ramazan ayında nikahları kıyıldı.(3) Hz. Zeynep Allah Rasûlü’nün kendisine tahsis etti?i hücresine yerle?ti.

Hz. Zeynep validemiz imanlı, sâliha, mücahide ve zorluklara tahammül edebilen bir hanım idi.yoksullar yemek yedirir ve onlara sadaka verirdi. Merhametli ve yufka yürekli oldu?undan kendisine, yoksulların annesi yani “Ümmü’l mesâkîn” ismi verilmi?ti.

Hz. Zeynep (r.anhâ)’nın Rasûlullah (s.a.v) ile evlilikleri kısa sürmü?tü. 8 aylık bir izdivaç yapmı?lardı ve kısa sürede o, Allah Rasûlü’ne e? olmu?, mü’minlere anne olmu? ve hayatını Allah ve Rasûlüne sevgi ve itaatle, Allah Rasûlünün di?er e?leriyle hiç kırılmadan, yoksulların dertleriyle dertlenerek geçinen annemiz 30 ya?larında vefat etti. O, Rasûlullah’ın hayatı esnasında Hazreti Hatice annemizden sonra vefat eden ilk e?idir. Cenaze namazını bizzat Allah’ın Habîbi, en sevgili e?i kıldırmı?tı. O baki mezarlı?ına defnedilen ilk annemiz olmu?tur.(4)

Mevla’m ?efaatlerine nail eylesin...Amin

Kaynakça:
1 . Necâti BURSALI, Mübârek Hanımlar, s.138-139.
2. Prof. Mahmud el-SAVAF, rasûlullah’ın Pak Zevcaleri, s.42-45.
3. Sahabe Hayatından Tablolar, c.III, s.78-79.
4. Prof. Mevlânâ NİYAZ, Kadın Sahabîler, s.99-101.
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.