Özlenen Rehber Dergisi

9.Sayı

Çocukta Dînî Eğitim

Gülizar BÖLGE Özlenen Rehber Dergisi 9. Sayı
“Biz emaneti göklere yere ve dağlara arz ettik. Onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar. O’ndan korktular da onu insan yüklendi. İnsan cinsi cidden çok zalim ve çok cahil bulunuyor.” (Ahzab Sûresi: 33/ 72)


Ülkemizin gelece?ini emanet edece?imiz nesilleri olu?turmanın yanında her biri tek tek ailelerin mutluluk ve huzur kayna?ı olan çocuklarımıza kar?ı yerine getirmemiz gereken görevlerimiz pek çoktur. Bu görevlerin ba?ında geleni ise; her ?eyden önce çocu?un bedenen ve ruhen sa?lıklı olarak topluma katılmasının sa?lanmasıdır. Bu nokta da anne ve babalara tertemiz bir emanet olan çocukların fıtratlarındaki potansiyelin olumlu yönde geli?ebilmesi için gerekli ortamı sa?lamak, ilk ba?ta ebeveynin sorumluluklarıdır.


Çocu?umuzun ileriki ya?larda sa?lıklı bir dînî duygu ve dü?ünce geli?imi içerisinde olabilmesi için onu çocuk ya?larda beslememiz gerekmektedir. Hz. Adem (a.s)’dan beri herkes bir derece içinde bulundu?u ?artlar ve duruma göre mutlaka Allah’a inanıyordu. İnsanın yer yüzünde var olu?undan buyana, asırlardır süregelen ya?antısına bakıldı?ında, onun hiçbir zaman dinsiz ya?amadı?ı görülecektir.

Ruh ve beden gibi maddî ve manevî unsurları bünyesinde barındıran insano?lu, bir yandan maddî varlı?ının devamı için u?ra?ıp çabalarken, öte yandan ruhî gıdası olan inanç duygusunu tatmin gayesiyle bazen gökyüzündeki aya, güne?e ve yıldızlara, bazen de yeryüzündeki ate?e, hayvanlara ve kutsal saydı?ı bir takım varlıklara tapmı?tır. Irkları, devirleri ve ülkeleri ayrı, birbirini tanımayan insanlarda görülen bu mutlak inanç birli?i, din fikrinin, genel Allah (c.c) inancının da fıtrî oldu?unu ispat etmektedir. Peygamber (s.a.v) Efendimizin: “Her do?an çocuk, İslam fıtratı üzerine do?ar.” Hadis-i Şerîfindeki inanç duygusunun fıtrattan oldu?u anla?ılmaktadır.


Peygamber Efendimiz (s.a.v) yine: “Çocu?una İslam dinini, Allah (c.c)’ın birli?ini, Peygamber risâletini ve akîdeyi alı?tırmazsan, çocuk o zaman ya Yahudî, ya Hıristiyan yahut Ate?perest olur.” buyuruyor. Buradan da anla?ıldı?ına göre Peygamberimiz (s.a.v) evlatlarımızın e?itiminin çocuk ya?ta ba?lanılması gerekti?ini belirtmi?tir. Nasıl ki bir boya ile ilk defa boyanmı? bir yün, boyanın rengini öyle sa?lam bir tarzda emer ve alır ki, onun artık ikinci defa ba?ka bir renge boyanması kolay de?ildir.

Tıpkı bunun gibi ilk izlenimler insan ruhunda öyle sa?lam, kuvvetli ve derin tesirler bırakır ki; onları beyinden söküp atmak âdetâ imkansızdır.

Bu ifadelere, hadis olarak rivayet edilen ?u mübarek söz eklenebilir. “Bir ?eyi küçük ya?ta ö?renmek, onu ta? üzerine nak? etmek gibidir.”


İmam-ı Gazâlî: “Çocu?un kalbini, pırlanta gibi temiz, saf ve ?ekil almaya elveri?li olarak nitelemi?tir.” Bu nedenle anne ve babalar çocuklarını gerçekten de hiç el de?memi? birer pırlanta gibi görmeli, onlara en güzel ?ekli vermeye maddî manevî en güzel yerlere gelmesi için de elinden gelen her ?eyi yapmaya çalı?malıdırlar. Bu ba?lamda onları en güzel ahlak sahibi yapmaya çalı?malı ve mümkün olan ?eyle maddî ihtiyaçları kar?ılanmaya çalı?ılmalıdır.


Çocuklarımıza öncelikle Allah (c.c)’ı ve Peygamberimizi (s.a.v) sevdirmeliyiz. Bunun için bizlerden ta?acak sevgi olmalı, içtenlikle ama zorlamadan onlara anlatmalıyız. Herkes ya?adı?ı kadar etkili olabilir. Çocuklarımızı e?itirken onlardaki taklit etme duygusundan yararlanabiliriz. Çünkü onların ilk örnek alaca?ı insanlar anne ve babalardır.


İnanç noktasında ilk ö?retmemiz gereken Allah (c.c)’a imandır. İnanç sistemi insanları kötülükten uzakla?tırıp iyili?e yönelten en büyük âmildir. Aynı zamanda bütün dinlerin hareket noktası da, Allah (c.c)’ın varlı?ına birli?ine iman etmektir. Allah (c.c)’ı bilmek, tanımak, kalbiyle tasdik edip, diliyle O’na iman etti?ini söylemek, bir ki?inin mü’min olmasının ilk ve vazgeçilmez bir ?artıdır. Allah (c.c)’a iman ö?retiminde 3 duygu önemlidir. Sevgi, ümit ve ba?lanma.


uygusal geli?imin temel unsurlarından biri olan sevgi, aynı zaman da dinin de temelini olu?turan duygulardandır. Sevgi, din ile en çok ilgisi olan bir duygu olarak kabul edilmelidir. E?er çocuk Allah sevgisine ula?an bir insan olabilirse, ba?ta, insanlar olmak üzere bütün yaratıkları sevecektir. Bu sevgi ise, ona her türlü güçlü?ü yenmesinde yardımcı olacaktır. Bir çocu?un ilk hissi, kendini sevmek hissidir. İlkinden do?an ikinci hissi ise, kendisine yakla?anları sevmektir. Bu nedenle çocuklara çocukları sevgiyle ve güzel sözle terbiye metodu seçilmelidir. Allah (c.c) sevgisi denilince akla bununla paralel olarak Allah korkusu da gelmektedir ki; bu, inanç duygusunun temelini olu?turan iki esastır.

Çocuklarımızı ilk ya?lardan itibaren ba?latılması gereken Allah’a iman ö?retiminde Allah sevgisi, ö?retim faaliyetinin temel ta?ı olmalıdır. Henüz suç, ceza ve günahın ne demek oldu?unu kavramayan (özellikle 7 ya?ından küçük) çocukların hayatında önemli bir rol oynayan korku duygusunun, Allah korkusu ?ekline dönü?türülmesi ve ebeveynin bundan faydalanma yoluna gitmeleri yanlı? bir tutumdur. Çocu?a bir yanlı? hareketi görüldü?ü zaman “Allah ta? atar / gözünü kör eder / cehennemde yakar v.b. gibi ifadelerle vazgeçirmeye çalı?mak çocu?un gerek ruh sa?lı?ı ve gerek sonraki hayatı için zararlı olacaktır. Böyle yapmak, İslam e?itim sistemine de ters dü?mektedir.

Çünkü Allah”ın celal (zalimleri kahreden cezalandıran ) sıfatlarının yanında pek çok cemal (kullarını seven, koruyan) sıfatları da vardır. Gerçekten kullarını seven (Bakara 207) ve onlara sayılamayacak nimetler veren Allah’ı, çocu?un henüz i?lenmemi? temiz ve sade olan zihninde, kızan, ceza ve azap veren biri olarak ?ekillendirmenin hiçbir do?ru tarafı yoktur. Çocuk Allah’a ümit ve sevgiyle ba?lanmak istemektedir. Allah sevgisine dayalı bir iman ö?retimi, çocukta temel duygulardan sayılan ümit ve ba?lanma duygularıyla birle?ecek, kuvvetlenecek ve sa?lam bir imanın temelleri olu?turulacaktır.

Faydalanılan Eserler:
1.Annenin Rehberi, Hayati BİCE .
2.Çocuklarımıza Allah’ı nasıl anlatalım, Prof. Dr. Mehmet Emin AY.
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.