Özlenen Rehber Dergisi

9.Sayı

Çocuk Aile Okul

Nurhan Tanış Özlenen Rehber Dergisi 9. Sayı
İnsan terbiyesi ana rahminde başlar ve mezara kadar devam eder. Bu süreç içerisinde kendisini ku?atan sosyal çevre kültürel ve fiziki çevre aklını ruhunu bedenini olumlu yada olumsuz yönde etkiler.

Etkile?im gücü nispetinde istikameti doğrultusunda duygular dü?ünceler ve davranı?lar olu?ur ve geli?ir.

Bu geli?im sırasında aile en önemli yerdedir. İkinci sırada okul üçüncü sırada toplum alır. Onun içindir ki her ya? ve seviyedeki insan için dünyanın en iyi okulu aile, en iyi ö?retmeni anne ve babadır. İnsanın benli?ini kimli?inin ki?ili?inin köklerini anne baba, dallarını ve çiçeklerini okul ve toplum olu?turur.

Kökler ne kadar sa?lam olursa gövde ve dallar da o kadar güzelle?ir.

Yeni bir ö?retim yılının ba?ındayız. Okul dershane kurs gibi örgün e?itim kurumları yo?un bir temponun içerisine girdiler. Yaygın e?itim kurumlarının ba?ında gelen ailenin üyeleri olan anne ve babalar ise bu ö?retim yılında çocuklarına en iyi e?itimi vermek istemektedirler.

Günümüzün çocukları e?itim ve ö?retime ba?ladıkları daha ilk günde bir yarı?ın içerisine itiliyorlar. Daha çocuklarını ya?amaları gerek bir dönemde sınav üstüne sınav ba?armak zorundalar. Aynı zamanda ö?retmenlerine, ailelerine ve çevrelerine kendilerini kanıtlamak zorundalar. Çocuklarını hep ba?arılı görmek istemeleri aileleri de aynı yarı?ın içerisine itiyor. Her aile elbetteki çocuklarının iyi bir e?itim almasını isteyecektir. Bunun içinde gereken çabayı göstermesi gerekir. Burada ailelerin çocuklarının e?itiminin ba?ında dikkat etmesi gereken önemli noktaları ?öyle sıralamak mümkündür:

- Huzurlu bir aile ortamı hazırlamak: her ?eyden önce ana babaya dü?en görev, çocu?a mutlu bir ev ortamı sunmaktır. Böyle bir ev ortamı çocukların mutlu ki?iler olarak topluma katılıp ba?arılı olmalarını sa?layacak önemli bir tekendir. Anne ve babaların davranı?larına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Özellikle çocukların ?ahitli?inde tartı?mamaları ve birbirlerini ele?tirmemeleri önemli bir husustur.

Aynı zamanda e?lerinin arkada?larının yanında karısının veya kocasının kötü veya olumsuz yönlerini konu?mamaları gerekmektedir. Siz farkında olmamanız da çocuklar sürekli anne ve babaya olan saygısında azalmalar olu?ur.

- Çocuklarınızın okulları ile ilgilenin. Günümüz gençli?inin en çok yakındı?ı konulardan biri de velilerin isteksizli?idir. Veli toplantılarına katılın. Toplantıların dı?ında da okulların gidin. Ö?retmenleri ile Ö?retmenleri ile tanı?ın.

Çocu?unuzun evde rahatça çalı?abilmesi için imkan ve yer hazırlayın. Durumunuz el verirse onun için çalı?ma masası ve iskemle alın. Bir çalı?ma odası düzenleyin. Çantasını, odasındaki kitaplı?ını, yata?ını kendi düzenlesin. E?er çalı?ma odası ayıramıyorsanız çalı?ma kö?esi de olu?turabilirsiniz.

Çocu?un çalı?tı?ı ortamın çok sıcak ve çok so?uk olmamasına dikkat edin. Çalı?ma ortamı iyi havalandırmalı ve sessiz olmalıdır. Çalı?ma masası ve yüksekli?i çocu?un boyuna göre ayarlanmalıdır. Çalı?ma masasını sadece ders çalı?ırken kullanması da önemlidir. Çünkü belirli çalı?ma alanı ile yapılacak çalı?ma arasında refleks üründen bir ili?ki kurabilmek önemlidir. Çünkü hep aynı yerde ders çalı?an bir çocuk oraya gitti?i an ders çalı?ması gerekti?ini hatırlayacak, böylece uyarıcı rolü oynayacaktır ve çocuk ders çalı?maya ba?layacaktır.

Çalı?maya ba?lamadan önce ders çalı?ma sırasında gerekli bütün malzemeleri el arlında bulması dikkatinin da?ıtılmasını önleyecektir. Ders çalı?maya ba?ladı?ında müzik dinlenmemelidir. Çalı?tı?ı mekanda asılı poster, afi? ve resimler dikkatinin da?ılmasına sebep olabilir. Böyle ?eyler en azından ö?rencinin ders çalı?ırken göremeyece?i yerlere asılmalıdır. Ders çalı?maya ba?lamadan önce abdest alıp namaz kılmak, o an çocu?un üzerindeki bütün negatif enerjiyi alacak, kan dola?ımını hızlandıracak ve beynin daha fazla çalı?masına sebep olacaktır. Dikkatinin daha güzel toparlanmasına yardımcı olacaktır.

Ba?arısızlık kar?ısında çocu?un yıkıma u?ramamasına yol açabilecek bir tavır içine girilmesi olumsuz bir yakla?ımdır. Yani çocu?unuz sınavda ba?arısız oldu?unda ona destek olun, ba?arılı oldu?u yönlerini anlatarak yüreklendirin. Onun bu ba?arısızlı?ının geçici ve basit oldu?unu ona destek vererek anlatın. E?er böyle davranmak yerine onu küçük görür ve cezalandırırsanız, zaten ba?arısızdı, iyice ba?arısı dü?er. Onu kazanmaya çalı?ın ve ba?arısının böylece olumlu yönde geli?ti?ini göreceksiniz. Çocu?unuza, “Sen aptalsın, sen geri zekalısın ve buna benzer” kelimeleri asla ve asla kullanmayız. Onu küçücük dünyasında harabiyetlere, zedelenmelere sebep olabilirsiniz.

Dikkat edin her ba?arılı gencin arkasında sa?lam karakterli, nerede nasıl davranması gerekti?ini iyi dü?ünen anne ve babalar vardır.

Çocuklarınızla konu?u diyaloga girin ona sevginizi gösterin, güvendi?inizi ifade edin. Bu durumda çocuk ba?arılı olmak için kendisine çareler arayacaktır.

Çocuklarımızı dinlemeliyiz. Konu?tuklarına de?er vermeliyiz. Sorularına do?ru ve anlamlı cevaplar vermeliyiz.

Burada en güzel örnek elbetteki Peygamber Efendimiz (s.a.v)’dir. Onun çocukları sevmesi, sabretmesi, de?er vermesi bizim için gerçek örnek olmalıdır.

Mazideki hicranları susturmaya ba?la

Evladına sa?lam bir amel mayası a?ıla

Allah’a dayan sa’ye sarıl hikmete ram ol

Yol varsa budur bilmiyorum ba?ka çıkar yol

M.A. ERSOY

Çocu?unda sevmedi?in bir davranı? görüyorsan
o davranı? senin arzu etti?indir. Kendini düzelt!...
Hasan Basrî (R.a)
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.