Özlenen Rehber Dergisi

2.Sayı

Niyazımız O'nadır

Özlenen Rehber Özlenen Rehber Dergisi 2. Sayı
Hakkın selâmı, rahmet ve mağfireti tüm İslâm âleminin üzerine olsun. Kıymetli okurlarımız, sizlerle dergimizin ikinci sayısında buluşmanın heyecanını ya?ıyoruz. İlk sayımız için sizlerden gördü?ümüz ilgi ve tecevvüh do?rusu bizi çok duygulandırdı. Gerek telefon, gerek e-mail ile bizlere ula?an tebrikleriniz ve sizlerin bu teveccühleri kar?ısında tüm karde?lerimizde yepyeni bir gayret ve heyecan olu?tu. Bu ilgiye layık olabilmeyi Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Rabbimize hamd olsun ki bizlere böyle güzel bir hizmete öncülük etmeyi nasib etti. Sizlerle ayda bir defa da olsa hasbi hal etmek, duygularınıza acizane tercüman olmak ve Allah için faydalı olabilmek en büyük istek ve gayemizdir.

Dü?ünsel olarak uzun zamandır sizlere ula?tırmayı hedefledi?imiz dergimizin nihayet ikinci sayısı siz kıymetli okurlarımıza ula?mı? bulunmaktadır. Malumdur ki maksadı hasıl edebilecek dergi faaliyetleri sa?lam bir kadro, kaliteli teknik ve görsel uzmanlar ve en önemlisi Allah için bir birlikteli?in bulundu?u hizmet mekanlarına ihtiyaç duyar. Bizler Rehber dergisi olarak Rızâyı Bârî için tüm imkanlarımızı seferber etmi? bulunmaktayız. Sizler ve sizler vasıtası ile ula?aca?ımız tüm Müslüman karde?lerimiz için bu hizmete eme?i gecen her bir karde?imiz ve bu hizmete öncülük eden sayın Muzaffer Yalçın Hoca Efendiye te?ekkürü bir minnet biliriz.

Hakikaten büyük gayretlerle vücuda gelen dergimizin, henüz teknik anlamda yeni olmamız hasebi ile bir takım eksiklikleri bulunacaktır. Bu eksiklikler in?allah kısa zamanda giderilmeye çalı?ılacaktır. Bu aksaklıklar hasebi ile sizlerden özür dileriz. Bu hususta yapıcı ele?tiri ve tavsiyelerinizi bekliyoruz.

Dar kalıplara sıkı?ma, hep aynı yazarların çalı?malarıyla sınırlı olmak asla tasvip etti?imiz bir ?ey de?ildir. Bu veçhile daha önce de belirtti?imiz gibi çalı?maları ile dergimize katkıda bulunmak isteyen tüm karde?lerimizi dergimizin daimi bir üyesi olarak görmekteyiz. Sizlerinde gönüllerindeki güzellikleri tüm okurlarımızla payla?manızı cân-ı gönülden istemekteyiz.

Dergimizi sadece ilmî konularla de?il in?allah tecrübî ve pratik ihtiyaçlarımızı da içerisine alan bir geni? bir içerik ile sizlere sunmaya çalı?aca?ız.Önerileriniz ve irtibat için rehber@farukinet.com ‘a E-Mail’leririnizi bekliyoruz.

Rabbimiz bizi ve bütün Müslüman karde?lerimizi, dünya ve âhiret saadetine ula?tıracak olan Peygamber Efendimizin ahlâk-ı ?ahaneleri ile ahlâklanmayı nasip etsin...

Bir sonraki çalı?mamızda bulu?mak üzere Allah’a emanet olun...
Rehber
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.