Özlenen Rehber Dergisi

2.Sayı

Rasûlullah (s.a.v) Efendimizin Merhameti

Nedim BABAOĞLU Özlenen Rehber Dergisi 2. Sayı
Alemlerin Rabbi Allah’a (c.c) hamdlerin en güzeli olsun. Salât ve selâm Hz. Muhammed (s.a.v)’e, O’nun ehline ve Ashabına olsun.

Merhamet, yaratan ve bizleri hidayet nasip ederek iman üzerinde sabit kılan, Yüce Rabbimizin sıfatlarından biridir. O’ Rahman ve Rahimdir. Allah (c.c) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’i de çok büyük bir merhamet örneği olarak insanlı?a göndermiştir: “Ey Muhammed ! Biz seni ; ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.” ayeti bunun en büyük delilidir.

Alemlere rahmet olan Peygamberimiz (s.a.v), sadece müminlere, insanlara de?il bütün kainata ve bütün canlılara gönderilmi?tir. Peygamber Efendimizin ümmetine kar?ı büyük bir merhamet sahibi oldu?unu ayet ve hadisler açık ve net olarak ortaya koymaktadır. Bu ayet ve hadisleri a?a?ıya alaca?ız. Şimdi bizlere dü?en onun davranı?larından ibret alıp, hem O güzel Rasûlün sevgisi ile dolup O’na layık bir ümmet olmak, hem de bizlere kar?ı bizlerden daha merhametli olan Peygamber Efendimizin (s.a.v) rızasını kazanmaya çalı?maktır.

“Ey İnananlar! And olsun ki, içinizden size, sıkıntıya u?ramanız kendisine a?ır gelen, size dü?kün, inananlara ?efkatli ve merhametli bir peygamber gelmi?tir.”

Hz. Ai?e (r.anha) validemiz Peygamber Efendimiz (s.a.v) hakkında: “O insanların en güzel ahlâklısı idi. Hiçbir çirkin söz söylemez ve hiçbir çirkin harekete tenezzül etmezdi. Çar?ı ve pazarlarda ba?ırıp ça?ırmaz, kötülü?ü kötülükle kar?ılamazdı. Fakat affeder ve ba?ı?lardı.”

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz evlatlı?ı Zeyd B.Haris (r.a) ile beraber İslâm’ı tebli? için Tâife gitti?inde Tâif halkından hiçbiri İslâm’ı kabul etmedi?i gibi, çoluk çocuk Efendimize ta? attılar.. Rasûlullah (s.a.v) Efendimizin mübarek ayakları, atılan ta?larla yara bere içinde kaldı. Ayakkabıları kanla doldu. Yaraların verdi?i acıdan yürüyemez hale geldi?i halde Râbiâ’nın o?ulları Utbe ve Şeybe’nin ba?ına sı?ınarak çarda?ın gölgesinde ellerini kaldırıp: “Ya Rabbi! E?er bana kar?ı gazaplı de?ilsen, çekti?im belâ ve sıkıntılara hiç aldırmam; fakat senin esirgeyicili?in bunları da göstermeyecek kadar geni?tir. Ya Rabbi! Gazabına u?ramaktan, rızandan mahrum kalmaktan, senin karanlıkları aydınlatan, din ve dünya i?lerini düzenleyen yüzünün nuruna sı?ınırım. Razı oluncaya kadar affını diliyorum. Bütün kuvvet ve kudret ancak seninledir.”

Bu dualarda da görüldü?ü gibi bunca eza ve cefaya ra?men beddua etmemi? Cebrail (a.s)’ın: “Kavmin hakkında ne dilersen onu yapayım.” Demesi ve da?lar Mele?inin de; Rasûlullah (s.a.v.)’i selâmladıktan sonra: “ Ya Muhammed! Emrine hazırım. Ebu Kubeys ile Kayakan denilen ?u iki yalçın da?ın Mekkeliler üzerine devrilip, birbirine kavu?arak mü?rikleri tamamen ezmelerini istersen emret....” dedi. Fakat Rasûlullah (s.a.v): “Hayır, onların ezilip yok olmalarını de?il, Rabbimin bu mü?riklerin sulbünden, O’na hiçbir ?eyi ortak ko?mayan ve yalnız Allah’a ibadet eden bir nesil meydana getirmesini istiyorum....” diyerek en büyük bir merhamet örne?i göstermi?tir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ümmeti hakkında sadece bu dünya hayatı için de?il, onların âhireti ya da ebedî hayatı için de çok büyük bir merhamet örne?i olmu?tur. Biz ümmetlerinin cennete girme ve azaptan kurtulması için dualar ederek ?efaat hakkını kullanmı?tır. Bu konuda ?u hadis-i ?eriflere kulak verelim: Abdullah b. Mes’ûd (r.a) den ?öyle demi?tir: “Biz Rasûlullah (s.a.v.) ile beraber bir çadırda idik. O, bize: “Siz cennetliklerin dörtte biri olmaya razı mısınız?” buyurdu.

Biz: “Evet”, dedik. O, bu kere: “Siz cennet ehlinin üçte biri olmanıza razı mısınız?” buyurdu. Biz: “Evet”, dedik. O, ?öyle buyurdu: “Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki ben sizin cennetliklerin yarısı olmanızı çok kuvvetle umarım. Sebebi de ?udur: Cennete yalnız Müslüman olan kimse girecek, ba?kası giremeyecektir. Ve sizler, mü?rikler (kafirler) içinde ancak siyah öküzün cildindeki beyaz bir kıl veya kırmızı öküzün derisindeki siyah bir kıl gibisiniz.”

Ebu Hureyre (r.a)’den rivayet edildi?ine göre Rasûlullah (s.a.v) ?öyle buyurdular: “Her Peygamberin kabul edilen bir duası olur ve her peygamber bu duasını, acele etti. Yani dünyada etti. Fakat ben makul duamı ümmetime ?efaat için sakladım. Bu sakladı?ım dua ümmetimden olup da Allah’a hiçbir ?eyi ortak ko?madan ölen herkese nasip olur.”

Peygamber Efendimiz (s.a.v) çocuklara da çok merhametli davranır, torunları Hz. Hasan ve Hüseyin (r.a) efendilerimizi kuca?ına alır, onları öper, onlarla oynar ve ?akala?ırdı.

Enes b. Malik (r.a) rivayet ediyor. “Ben, Peygamber Efendimize (s.a.v)’e on sene hizmet ettim. Bana, bir kere dahi “öf” demediler. Hizmetim esnasında uygunsuz bir ?ey yapsam, bu i?i niçin yaptın diye azarlamazlardı.”

Allah (c.c) bizleri ve bütün müminleri Yüce Peygamberimizin O engin merhametinden istifade edenlerden eylesin.
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.