Özlenen Rehber Dergisi

134.Sayı

Mehdi (a.s) - 8

Seyfullah KILINÇ Özlenen Rehber Dergisi 134. Sayı
Bu yazımda Mehdi (a.s)’ın risalesini çıkartmış olacağımız hasebiyle sizlere Mehdi (a.s) ile ilgili geri kalan kısmı anlatmayacağım. Artık gerisini kitaptan okursunuz inşallah… Sizlere yakında elinizde olacak olan İmam Berzencî’nin tercüme ettiğimiz eserinde neleri ele alındığından bahsetmeye çalışacağım inşallah… Bu hususa geçmeden önce sizlere kısaca ’Mehdi (a.s)’ın yardımcıları’ndan bahsetmek istiyorum…
Mehdi (a.s)’ın İlâhî / Rabbânî Ricalleri / Erleri vardır ki onlar Mehdi (a.s)’ın davasını ikame ederler ve O’na yardım ederler. Onlar vezirlerdir / yardımcılardır / danışmanlardır, memleketin ağırlığını / yükünü taşırlar, yüklendiği yük / üstlendiği iş hususunda Mehdi (a.s)’a yardım ederler.
İşte bunlar 9 kişidirler, her biri bir sahabenin kademi üzeredirler ki Allah Teâlâ onlar (yani bu sahabeler) hakkında şöyle buyurmuştur: ’Müminlerden Allah’a verdikleri sözde duran nice erler vardır. (İşte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir, kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar asla verdikleri sözlerini değiştirmemişlerdir).’ (el-Ahzâb / 23)
Bu (9 kişi) acemlerdendir / Arap olmayanlardandır, onların içinde hiç Arap yoktur, fakat Arapçadan başka bir dil konuşmazlar.
Allah (c.c), gaybiyatında gizli tutup Mehdi (a.s) için sakladığı bir taifeyi / topluluğu O’na vezir / müsteşar / yardımcı eyler. Allah (c.c) keşif ve müşahede yoluyla bu vezirleri hakikatlere ve Allah’ın (c.c) kulları hakkındaki emrine muttali eylemiştir.
Mehdi (a.s), vezirleriyle olan istişaresi sonucu işleri karara bağlar / olaylar hakkında hüküm verir. Bu vezirler ki, onlar Âriflerdir, öyle ki orada ne olduğunu bilen Ârifler…
Allah (c.c) gece-gündüz sarıldıkları / müdavimi oldukları bu ayette onlara sıdk / sadakat ilminin halini ve zevkini vermiş, böylece onlar da sıdk / sadakatin yeryüzündeki ’seyfullah / Allah’ın kılıcı’ olduğunu bilmişlerdir. Sıdk / sadakat kimde kaim olursa / bulunursa ve kim sıdk / sadakatle muttasıf olursa Allah Teâlâ mutlaka ona yardım eder. Çünkü sıdk / sadakat Allah Teâlâ’nın sıfatıdır, ’es-sâdık’ ise ismidir. İmam Mehdi (a.s) bunu (yani sıdk / sadakatin yeryüzündeki Allah’ın kılıcı olduğunu, sıdk / sadakat kimde kaim olursa ve kim sıdk / sadakatle muttasıf olursa Allah Teâlâ’nın mutlaka ona yardım edeceğini) bilince, zamanının en sadık kişisi olur. Mehdi (a.s)’ın vezirleri ’hâdî’dirler (yani doğru yolu gösteren / ileten rehberler / mürşitlerdir), O ise Mehdi’dir (yani doğruya iletilendir). Bu miktar Allah ilmi Mehdi (a.s)’a vezirleri eliyle hâsıl olur.
Mehdi (a.s)’ın bütün ihtiyacı olan şeyleri vezirleri yapacaklardır ve vezirler de bunları yaparken şu 9 şeye ihtiyaçları olacaktır, bu 9 şeyin onuncusu yoktur, 9’dan da eksik olmaz. Bu 9 şey şunlardır:
1- Etkili / keskin / öteleri görebilen bir basiret
2- İlkâ anında ilâhî hitabı tanımak / bilmek
3- Allah Teâlâ’dan geleni tercüme etmesini bilmek
4- Yöneticilerin / emirlerin mertebelerini / derecelerini / makamlarını tayin edebilme / belirleyebilme:
5- Gazap içinde rahmet
6- Mülkün mahlûkatın ihtiyaç duyduğu mahsus / hissedilen ve ruhî bütün rızıkların imini bilmek ve bunları onlara sağlamak
7- İşlerin / meselelerin birbirinin içine girmesi / iç içe olması ilmini bilmek
8- İnsanların ihtiyaçlarını görme / yerine getirme hususunda gayretle sa’yetmek
9- Hassaten kendi imameti müddeti içerisinde kâinatta ihtiyaç duyduğu gaybî ilimleri bilmesi


İşte bunlar kısaca Mehdi (a.s)’ın yardımcılarının halleri… Geniş olarak elinize geçince kitapta okursunuz inşallah… Şimdi sizlere dergide yayınlamadığımız kısımların ana başlıklarını aktarmaya çalışacağım… Bu başlıkların içeriğini ise kitap elinize geçince detayıyla okusunuz hayırlısıyla…

1- Süfyani’nin Şam Mescidinin Mihrabında Bir Kadınla Zina Etmesi… Gökyüzünden Bir Nidânın Mehdi (a.s)’a Katılmaya Çağırması… Mehdi (a.s)’ın, Hasanî Olan Amcasının Oğluyla Mehdinin Kim Olduğuna Dair Nizaya Tutuşması ve Mehdi (a.s)’ın Ona Keramet Göstermesi…
2- Mehdi (a.s)’ın Süfyani’ye Mektup Gönderip Biat Etmesini İstemesi… Süfyani’nin Mehdi’ye Biat Etmesi…
3- Kinâne Denilen Kişinin Ortaya Çıkması ve Süfyani’nin Mehdi’ye Olan Biatını Üç Sene Sonra Bozması… Mehdi (a.s)’ın Süfyani’nin Üzerine Asker Göndermesi ve Süfyani’nin Boğazlanması… Süfyani’nin İçkiyi ve Zinayı Helal Sayarak Kâfir Olması…
4- Hâşimî’nin Siyah Sancaklarla Gelmesi ve Çok İnsan Öldürmesi… Siyah Sancaklıların TÜRKİYE’DE Benî Abbas ve Benî Ümeyye İle NUSAYBİN VE HARRAN’DA Savaşması…
5- Süfyani’nin Ölümünden Sonra İslam’ın Yeryüzünde İstikrar Bulması… Yeryüzündeki Bütün Devlet Başkanlarının Mehdi (a.s)’ın İtaatı Altına Girmesi… Hindistan Krallarının Kelepçelenip Getirilmesi ve Hazinelerinin Mescid-i Aksâ’ya Süs Kılınması…
6- Süfyani Öldürüldükten Sonra Mehdi (a.s)’ın 9 Seneliğine Rumlarla / Batıyla Sulh Anlaşması Yapması ve Birlikte Rumların Düşmalarına Karşı Savaşması… Bu Anlaşmanın Bozulması ve Rumların / Batılıların 9 ay İçerisinde 960 Bin Kişilik Ordu Hazırlayıp Denizden Halep ve Antakya Civarına Gelip Dimeşk Şehri ve ’Mu’tak’ Haricindeki Şam Arazisinin Tamamını Karasıyla Deniziyle Almaları ve Mescid-i Aksâ’yı Yıkıp Yakmaları… Bu Ordunun Karşısına Medine’nin En Hayırlılarından Bir Ordunun Çıkması 3’te Birinin Geri Kaçması, 3’te Birinin Öldürülmesi ve 3’te Birine de Fetih Nasip Olması… Geri Kaçan 3’te Birin Tevbesini Allah’ın Ebediyen Kabul Etmeyeceği… Öldürülen 3’te Birden Bir Şehitin Bedir Şehitlerinden 10 Şehit Gibi Olduğu… Cebrail (a.s)’ın 200 Bin Mikail (a.s)’ın da 200 Bin Melekle İnmesi, Kâfirlerin Hezimete Uğrayıp Müslümanların Afyonkarahisar Yakınlarına Kadar Gelmesi, Rumlarla Anlaşma Yapılması, Deccal’in Çıktığı Haberi Üzerine Müslümanların Bir Kısmının Gitmesi, Geride Kalan Kısmının Tamamını Rumların Katletmesi, Giden Müslümanların Geri Gelip Rumları Öldürmeleri ve Müslümanların Haliçe İnip Kostantiniyyeyi Fethetmeleri… Deccal’in Hakikaten Çıkması ve İsa (a.s)’ın Nuzulü… Müslümanlarla Rumların Bir Olup Farslılarla Savaşması…
7- Farslıların Müslümanlara Düşman Olmalarının Sebebi… Müslümanların Rumlarla Birlikte Farslılara Karşı Savaşıp Farslıların Çoluk-Çocuklarını Esir Etmelerinin Caiz Olmasının Nedeni…
8- Rumların / Batılıların Bütün İslam Memleketlerini İstila Edemeyecekleri… Ebediyen İstanbul’un Tekrar Kâfir Memleketi Olmayacağı…
9- Bizans’ın Fethedilmesinin Kıyamet Alametlerinden Olduğu… Müslümanların Büyük Savaşta ve Deccal Çıktığında Toplanma Yerleri…
10- Şehit Olan 3’te Birden 1 Şehitin Bedir Şehitlerinden 10 Şehit Gibi Olduğunun Manası… Büyük Kostantiniyye’nin Neresi Olduğu… Roma’nın Denizinin İkiye Yarılması, Mehdi (a.s)’ın Romay’ı Fethi, Orada Bir Sene Kalmaları ve Bir Çok Mescitler İnşa Etmeleri… Deccal’in Çıktığı Haberi Üzerine Şam’a Gitmeleri, Bu Haberin Yalan Olduğu Ortaya Çıkınca 1000 Gemi İnşa Edip Akkâ’dan Binmeleri… Roma’nın Fethi İle Deccal’in Zuhuru Arasında 7 Yıl Olduğu… Roma’ya Götürülmüş Olan Mescid-i Aksâ’ya Ait Hazineleri ve İçerisinde İsrailoğullarının Mâidesi, Tevrat’ın yazılı olduğu Levhalar, Âdem (a.s)’ın Elbisesi, Musa (a.s)’ın Asası, Süleyman (a.s)’ın Minberi ve Kudret Helvasından İki Ölçek Olan Tâbût’u Mehdi (a.s)’ın Çıkartıp Mescid-i Aksâ’ya Geri Götürmesi… Rumiyye’nin Neresi Olduğu… Mehdi (a.s)’ın Roma’da 600 Bin Savaşçıyı Öldüreceği…
11- Süfyani’nin Şam Mescidinin Mihrabında Bir Kadınla Zina Etmesi… Gökyüzünden Bir Nidânın Mehdi (a.s)’a Katılmaya Çağırması… Mehdi (a.s)’ın, Hasanî Olan Amcasının Oğluyla Mehdinin Kim Olduğuna Dair Nizaya Tutuşması ve Mehdi (a.s)’ın Ona Keramet Göstermesi…
12- Mehdi (a.s)’ın Roma’yı Fethettikten Sonra ’Kâtı’ Denilen Şehre Gelip (A.B.D) Fethetmesi ve 1 Milyon Savaşçısını Öldürmesi… ’Kâtı’ Denilen Şehrin Neresi Olduğu… ’Kâtı’ Şehrinde 7 Yıl Kalacakları… Mehdi (a.s)’ın 1000 Gemi İnşa Edip Filistin-İsrail Tarafına Gitmesi ve Yeryüzünde Ayak Basmadığı Hiçbir Yerin Kalmayacağı… Melhametü’l-Kübrâ’da ve Deccal’in Ortaya Çıkışında Müslümanların Toplanma Yerinin Neresi Olacağı…
13- Dünyaya 4 Kişinin Malik Olduğu / Hükmettiği, 5’inci Kişinin Mehdi (a.s) Olacağı…
14- Ashab-ı Kehf’in Mehdi (a.s)’ın Yardımcıları Olduğu…
15- Mehdi (a.s)’ın İlk Savaş Sancağını Türklere Karşı Çekeceği ve Bunun Manası…
16- Melhametü’l-Kübrâ, Kostantiniyye’nin Fethi ve Deccal’in Zuhurunun Kaç Senede Olup Biteceği…
17- Mehdi (a.s)’ın Mülkünün / Hâkimiyetinin Müddetinin Ne Kadar Olacağı…
18- İsa (a.s)’ın Yeryüzüne İnişinden Sonra Mehdi (a.s)’ın Hâkimiyetini Elinden Almayacağı, O’nun Baş Veziri Olacağı ve Arkasında Namaz Kılacağı…
19- ’Kureyş’in Hâkimiyeti Elinden Alınır’ Kavlinin Manası…
20- Mehdi (a.s)’da O’nu Doğrultan Bir Meleğin Olduğu… Mehdi (a.s) Zamanında Bir Adamın Cahil, Cimri, Korkak Olarak Akşamlayıp İnsanların En Âlimi, En Cömerdi ve En Cesuru Olarak Sabahlayacağı… Mehdi (a.s)’ın Cizyeyi Kaldıracağı… Mehdi (a.s)’ın Allah’a (c.c) Kılıçla Çağıracağı, O’ndan Yüz Çevirenin Öldürüleceği, Nizaya Tutuşanın İse Rezil Olacağı… Mehdi (a.s)’ın Mezhepleri Yeryüzünden Kaldıracağı… Mehdi (a.s)’ın, Apaçık Düşmanlarının Okumuş Din Hocaları Olacağı ve Bunun Nedeni… Hükümlerle İlgili İhtilafın Mehdi (a.s)’ın Mevcudiyetiyle Ortadan Kalkacağı... Mehdi (a.s)’ın Zuhuruna Müslümanların Avamının Daha Çok Sevineceği…
21- Mehdi (a.s)’ın Vezirlerinin Kimler Olduğu, Bunların Sayıları, Kimlerin Kademi Üzere Olacakları, Hangi Milletten Olacakları… Mehdi (a.s)’ın Masum Olduğunun Manası… Mehdi (a.s)’ın Asrının Dördüncü Hayırlı Asır Olduğu ve Bu Asrın Zamanı… Mehdi (a.s)’ın İşlerini Vezirleriyle İstişaresinden Sonra Karara Bağlayacağı… Mehdi (a.s)’ın Hayvanların Dilini Bileceği… Allah’ın (c.c) Vezirlere Sıdk / Sadakat İlmini ve Halini Vereceği… Vezirlerin Mehdi (a.s)’ın Emirlerini Yerine Getirirken 9 Şeye İhtiyaçlarının Olacağı ve Bu 9 Şeyin Neler Olduğu… Mehdi (a.s)’ın Kıyasla Hükmetmesinin Haram Olacağı… Rasûlullah (s.a.v) Hayatta Olsaydı Mehdi (a.s)’ın Verdiği Hükümlerin Aynısını Verirdi… Mehdi (a.s)’ın Masum Oluşunun Manası… Hak Teâlâ’nın İhdas Etmek İstediği İşler Mevcudatta Vukua Gelmeden Önce Mehdi (a.s)’ın Hak Canibinden Bu İşlere / Tasarruflara Muttali Olacağı… Allah’ın (c.c), Tasarruflar Hususunda Şahıslardan Vukua Gelecek Olan Meselelere / Vakıalara Mehdi (a.s)’ı Muttali Kılacağı… Mehdi (a.s)’ın Meseleler Hakkında Hükmü Nasıl Vereceği, Kendisine Nasıl Bildirileceği… Mehdi (a.s)’ın da Rasûlullah (s.a.v) Gibi Allah’ın (c.c) Bir Rahmeti Olduğu…
22- ’İsa (a.s) Mehdi (a.s) Zamanında İnsanlar İkindi Namazındayken Dımeşk Camisinin Doğusundaki Beyaz Minareye İner’ Rivayetiyle Diğer Rivayetlerin Çelişmediği…
23- ’Başında Ben, Ortasında Mehdi, Sonunda İse İsa’nın Olduğu Bir Ümmet Helak Olmaz’ Rivayetinin Mehdi (a.s)’ın Hilafet Müddetiyle Çelişmediği… İsa (a.s)’ın Yeryüzünde Ne Kadar Kalacağı… İsa ve Mehdi (aleyhimesselam)’ın İkisinin Birlikte Olacakları Süre…
24- Mehdi (a.s)’ın Mevcudiyeti Hakkında Varit Olan Hadisi Şeriflerin ’Manevi Tevatür’ Derecesine Ulaştığı… ’Kim Deccali Yalanlarsa Kim Mehdi’yi Yalanlarsa Kâfir Olur’ Rivayetleri… ’İsa b. Meryem’den Başka Mehdi Yoktur’ Rivayetinin Açıklaması…
25- Mehdi (a.s)’ın Ebû Bekir ve Ömer (r.anhuma)’dan Daha Hayırlı Olup Olmadığı Meselesi…
26- Tarihteki Yalancı Mehdilerden Örnekler…
27- Kıyamet Alametlerinin Sırası…

CENAB-I HAK BİZİ ISLAH ETSİN VE HİDAYET EYLESİN… ÂMİN…
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

2 kişi yorum yazdı.