Özlenen Rehber Dergisi

113.Sayı

Eğitim; Yeni Eğitim Sistemi ve Müfredat İle İlgili Temel Sorular ve Cevaplar

Mehmet Ali KAPAR Özlenen Rehber Dergisi 113. Sayı
SORU : Okul öncesi eğitim hangi yaşta başlayacak?
CEVAP :Okul öncesi eğitime başlama yaşında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Yeni sistem gerçekleştirilmeden önce 37 – 72 ay arasındaki çocuklar okul öncesi eğitime gidebiliyorlardı. şimdi de yine 36 ayını tamamlamış çocuklar okul öncesi eğitime başlayabileceklerdir. Ancak zorunlu temel eğitime başlama yaşı değişmiş olduğundan üst sınırda bir değişiklik söz konusudur. Buna göre, 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 37 - 66 ay arasındaki çocukların ana okulunda veya uygulama sınıflarında, 48 - 66 ay arasındaki çocukların ise anasınıflarında okul öncesi eğitim almaları sağlanacaktır.
SORU : Zorunlu eğitime (ilkokula) başlama yaşı ne olacak?
CEVAP 10: Esasen ilkokula başlama yaşında yeni düzenleme ile milli eğitim sistemimizin iki temel kanunu olan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda önceki düzenlemeye göre bir farklılık yapılmamış, sadece iki kanun arasında paralellik sağlanmıştır.
Her iki kanunda da aynı şekilde düzenlenen 5 yaşını o yılın Eylül ayı sonunda dolduran öğrenciler ilkokula başlar hükmü gereğince, 2012 – 2013 öğretim yılından itibaren esasen 30 Eylül 2012 itibarıyla 60 ayını dolduran çocukların ilkokula başlamaları gerekmektedir.
2012 - 2013 eğitim ve öğretim yılı için 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 66. ayını tamamlayacak çocuklar olan 30 Eylül 2007 tarihinde ve öncesinde doğmuş öğrencilerin okul kayıt işlemleri e-okul sistemi üzerinden merkezi sistemle yapılacaktır. Ancak, yaşça kayıt hakkı elde etmemiş olduğu halde fizikî ve ruhî gelişim yönünden hazır olduğu düşünülen 61 - 66 ay arasındaki çocuklar da velisinin yazılı isteği üzerine ilkokul eğitimine yönlendirilebilir.
SORU : 2007 doğumlu bir çocuğun ailesi birinci sınıfa değil de anaokuluna çocuğunu vermek isterse ne olacak?
CEVAP : 2007 yılı doğumluları doğum aylarına göre ayrıştırarak değerlendirmek gerekir. Bir önceki soruda da ifade edildiği gibi, 2012 - 2013 eğitim ve öğretim yılı için 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 66. ayını dolduranların kayıt işlemi e-okul sistemi üzerinden merkezi sistemle yapılacaktır. 30 Eylül 2007 tarihinden sonra doğan ve gelişim yönünden yeterince hazır olduğu düşünülen 61 - 66 ay arasındaki çocuklar ise velisinin istemesi halinde ilkokula yönlendirilebilecek, aksi halde okul öncesi eğitim kurumlarına(ana sınıflarına) devamları sağlanacaktır.
SORU : 2006 ve 2007’liler aynı sınıfta mı olacak?
CEVAP : Bu konuda hiçbir sistemde keskin bir ayrım yapmak mümkün değil. (yani aynı sınıfta okuyacaklar)
SORU : Bu öğrencilerin programı nasıl olacak? Okuma yazma öğrenecekler mi?
CEVAP : İlkokullarda, ilköğretim 2-4. sınıflarında okutulan program yine okutulmaya devam edecek. Ancak birinci sınıf programlarında yeni yaş durumu dikkate alınarak bu yaş durumuna uygun düzenlemeler yapılacak. İlkokullar, öğrencilerin çevreye duyarlılıklarını artıracak, okuma yazma becerilerini geliştirecek, sosyalleşmelerini sağlayacak ve temel yaşam kurallarını öğrenecekleri bir eğitim olacak.

SORU : İlkokula kayıt nasıl yapılacak?
CEVAP : 2012 - 2013 eğitim öğretim yılı için 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 66. ayını dolduranların (30 Eylül 2007 ve öncesinde doğanların) ilkokul birinci sınıf kayıtları e-okul sistemi üzerinden adrese dayalı veri tabanından alınan bilgilerle otomatik olarak yapılacaktır. Velilerin kayıt ile ilgili yapacakları herhangi bir işlem olmayacaktır...

SORU : İlkokullardan ortaokullara kayıt nasıl olacak?
CEVAP : 2011 - 2012 eğitim ve öğretim yılında ilköğretim 4. sınıfta okuyan ve bir üst sınıfa geçen öğrencilerin 2012 - 2013 eğitim ve öğretim yılında ortaokul 1. (5.) sınıfa kayıtları e-okul sistemi üzerinden merkezi olarak yapılacaktır. Yani eğitim bölgelerinde ilkokul ve ortaokul olarak belirlenen okullara kayıt sistemi sadece ilkokullara yeni kayıt olacak 1. sınıflar ile ortaokullarda 5. sınıf öğrencilerinin tamamı için e-okul sisteminden yapılacaktır. Ancak 2012 - 2013 eğitim ve öğretim yılında eğitim öğretime başlamış olan imam hatip ortaokulları varsa bu okullara devam etmek isteyen 5. sınıf öğrencilerinin kayıtları velileri tarafından bu okullara yapılacaktır. Dolayısıyla bu çocukların imam hatip ortaokullarına kayıtları yapıldığında e-okul sisteminden kaydının yapıldığı ortaokuldan kaydı düşülecektir.

SORU : Ortaokullara (5-6-7-8. Sınıflar orta okul olarak adlandırılır) sınavla mı geçilecek?
CEVAP : Bütün ortaokullara geçiş herhangi bir sınava tabi olmaksızın e-okul sisteminden merkezi olarak adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre yapılacaktır.

SORU : Ortaokul ara sınıflarından (6, 7 ve 8) imam hatip ortaokullarına geçiş olacak mı?
CEVAP : Eylül 2012 tarihi itibariyle uygulanacak olan yeni eğitim sisteminde imam hatip ortaokullarının sadece 5. sınıflarına öğrencileri alınacaktır. İmam hatip ortaokullarında uygulanacak olan öğretim programlarının (Kuranı Kerim ve Hz. Peygamberin Hayatı gibi) uygulanmasında bütünlüğün sağlanması için bu uygulama gereklidir. Bu nedenle ortaokulların (ilköğretim okullarının) ara sınıflarında okuyan öğrencilerin imam hatip ortaokullarına geçişi mümkün değildir. Ayrıca, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa eklenen geçici 11 inci maddeye göre bu maddenin yayımı tarihinde ilköğretim kurumlarının 5, 6, 7, ve 8 inci sınıflarında eğitim görenler eğitimlerini bu kurumlarda tamamlayacaklardır.

SORU : 2011 - 2012 eğitim – öğretim yılında 8. sınıf öğrencileri liselere nasıl geçecek?
CEVAP : 2011 - 2012 eğitim ve öğretim yılında 8. sınıfta okuyan öğrencilerden Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ve özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan ortaöğretim kurumlarından herhangi birine yerleşemeyen öğrenciler ile bu sınava katılmayan öğrencilerin tamamının ilçe yöneticilerimizin koordinasyon ve takibi sonucunda tercihleri ve kapasite imkanları çerçevesinde genel liselere, imam hatip liselerine ve mesleki ve teknik liselere kayıt yaptırmaları sağlanacak ve bu e-okul sisteminden takip edilecektir.

SORU : Seviye Belirleme Sınavlarına (SBS) devam edilecek mi?
CEVAP : Yakın zamanda sınav sisteminde önemli değişiklikler olmayacak, ancak uzun dönemde lise eğitiminde okul çeşitliliği yerine program çeşitliliği esas olacağından bu sınavların eleme, sıralama ve yerleştirme amaçlı olması yerine, programlardaki kazanımların ölçülmesi ve değerlendirilmesi amaçlı yapılması öngörülmektedir.

SORU : Yeni düzenlemede ilk 4 sınıftan sonra mesleklere yönlendirme olacak mı?
CEVAP : Kanunun hiçbir yerinde yönlendirmeden söz edilmemektedir.

SORU : Mesleki ve teknik eğitime öğrenciler ne zaman başlayacak?
CEVAP : Meslekî ve teknik eğitim 9. sınıfta, yani üçüncü kademede (lisede) başlamaktadır. Hatta şu anda yürürlükte bulunan sistemimize göre mesleki ve teknik liselerin 9. sınıflarında genel liselerin 9. sınıflarında uygulanan müfredat uygulanmakta, yani ortak müfredat uygulanmakta ve doğrudan mesleğe yönelik programlar 10. sınıftan itibaren başlamaktadır. Esasen bu nedenle de Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) 9. sınıf ve önceki sınıfların program ve kazanımlarından sorular sorulmaktadır.

SORU : Yeni düzenleme için programlar değişecek mi?
CEVAP : İlkokul programları kademeli olarak yenilenecektir. 2012 - 2013 eğitim-öğretim yılı için yeni ders kitapları yazılmasını gerektirecek boyutta bir program değişikliği olmayacaktır. Ancak izleyen öğretim yıllarında kademeli olarak öğretim programlarında uyarlamalar ve buna bağlı olarak da ders kitaplarında bazı değişiklikler yapılması gündeme gelebilecektir.

SORU : Yeni düzenlemede program nasıl olacak?
CEVAP : İlkokullarda, ilköğretim 2 - 4. sınıflarında okutulan program yine okutulmaya devam edecek. Ancak 1. sınıf programlarında yeni yaş durumu dikkate alınarak bu yaş durumuna uygun gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

SORU : Seçmeli ders ilkokullarda uygulanacak mı?
CEVAP : İlkokullarda seçmeli ders uygulaması olmayacaktır. Seçmeli dersler ortaokul ve liselerde uygulanacaktır.

SORU : Seçmeli dersler hangi kademede başlayacak?
CEVAP : Kanunda ’Ortaokul ve liselerde, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin Hayatı, isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulur ’ denilmektedir. Diğer seçimlik derslerin adı geçmemektedir. Ancak ortaokul ve lisede seçmeli dersler için geniş bir havuz oluşturulacak ve okulların öğretmenler kurulu bu havuzdan dersleri seçecektir.
Ortaokullarda ve liselerde okuyan tüm öğrencilerimiz seçmeli dersleri alabileceklerdir.

SORU : Yabancı okullar, örneğin Fransız Lisesi din eğitimini içeren seçmeli dersleri almak isterse nasıl yapılacak? Kuran-ı Kerim ve Arapça derslerini isterlerse bu okullar alabilecek mi?
CEVAP : Yabancı okullar Türk mevzuatına tabidir. Dengi resmi okullarımız için konulmuş programlar bunlar için de geçerli olacaktır.

SORU : Azınlık okullarında Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin Hayatı dersi olacak mı? Farklı dinlere mensup öğrenciler kendi dinlerini mi okullarda öğrenecekler?
CEVAP : Azınlık okullarında okuyan öğrenciler için Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin Hayatı ders olarak okutulmayacaktır. Azınlık okullarında kendi dinleriyle ilgili dersler zaten okutulmaktadır.

SORU : Yeni eğitim sisteminde (özellikle seçmeli dersler belirlenirken), toplumsal talepler dikkate alınacak mı? örneğin, ilkokul öğrencilerine din eğitimi imkanı sağlanması hususu veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1. sınıftan itibaren müfredatta yer alacak mı? Ayrıca, farklı din ve mezheplere göre seçmeli dersler sunulacak mı? Türkiye’de konuşulan dillerin öğretimi talepleri de dikkate alınacak mı?
CEVAP : İlköğretim okullarında seçmeli dersler belirlenirken öğrencilerin gelişim özelliklerinin yanı sıra ilgi ve ihtiyaçlarının da dikkate alınması gerektiği Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2010 yılında aldığı 75 sayılı Kurul Kararında açıkça belirtilmiştir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ilkokul 4. sınıftan itibaren okutulmaktadır. Farklı din ve mezheplere göre seçmeli derslerin okutulması ya da Türkiye’de konuşulan farklı dillerin öğretimi konusunda öğretim programlarının yanı sıra öğretmen faktörünün de göz önüne alınması gerekir. Gelişim özellikleri dikkate alındığında 1. sınıftan itibaren ahlak eğitimi, değer eğitimi veya karakter eğitimi gibi uygulama temelli derslere yer verilebilir.

SORU : Anaokulu öğretmenleri 1. sınıflarda görev alacak mı?
CEVAP : Okul öncesi öğretmenleri yine okul öncesi öğrencilerine, sınıf öğretmenleri ise ilkokuldaki öğrencilere ders vereceklerdir. Okul öncesi öğretmenlerinin ilkokul öğrencilerine ders vermesini gerektirecek bir durum söz konusu olmayacaktır.

SORU : Ortaokullarda sınıf öğretmenleri görev alacak mı?
CEVAP : Sınıf öğretmenleri birinci kademede (ilk dörtte), branş öğretmenleri ise ikinci ve üçüncü kademede (dörtte) kadrolu olarak görev yapacaklardır. Ortaokullarda tüm derslerde branş öğretmenleri görev alacaktır.

SORU :Din eğitiminin oluşturacağı personel ihtiyacı nasıl karşılanacak?
CEVAP : Din eğitimi içerikli dersler için öncelikle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmenlerinden ve imam hatip liselerindeki meslek dersi öğretmenlerinden yararlanılacak, bunlarla ihtiyacın giderilememesi halinde ise ilahiyat mezunu ve pedagojik formasyonu olan kişilerden yararlanılacaktır.

SORU : Yönetim kadrosu nasıl şekillenecek?
CEVAP : Yeni yapıda okullar, ilkokul (4 yıl), ortaokul (4 yıl) ve lise (genel, mesleki ve teknik) (4 yıl) şeklindedir. İkinci 4 yıllık bölümün bağımsız olması esas ise de imkan ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilecektir.
Her üç kademenin bağımsız olması durumunda ayrı müdürleri olacaktır. Ortaokulların ilkokullar veya liselerle birlikte kurulması halinde ise bir müdür tarafından yönetilmesi mümkün olabilir. Ancak bu durumda öğrenciler sabahçı ve öğleci ya da birden fazla bina olması durumunda ayrı binalarda olacak şekilde ayrılabilecektir.

SORU : Aynı okul binası farklı okul seviyelerince kullanıldığında yönetim nasıl oluşturulacaktır?
CEVAP : Ortaokulların ilkokul veya liselerle birlikte aynı binada kurulması halinde okulun bir müdürü bulunacaktır. Bunun için binada daha önce görev yapan okul müdürü yeni uygulamaya göre iş ve işlemleri yürütecektir.
örneğin ilkokul ve ortaokulun aynı binada bulunması durumunda mevcut okul müdürü ilkokul ve ortaokulun yönetiminden sorumlu olacaktır. Ortaokulun lise ile birlikte kurulması durumunda ise lise müdürü ortaokulun iş ve işlemlerini de yürütecektir.

SORU : Kur’an-ı Kerim dersinde kıyafetler nasıl olacak?
CEVAP : Sadece ders sırasında olmak üzere imam hatip okullarında kız öğrenciler isterlerse başörtülü bu dersi okuyabilir. İmam hatip okulları dışındaki okullarda da yine aynı şekilde o derse mahsus olmak üzere başörtülü ders yapılabilir.

SORU : Çocuklar Kuran dersinde abdest alacak mı?
CEVAP : Hayır. Abdest almak zorunlu olmayacak.

SORU : ’Hz. Peygamberimizin Hayatı’ seçmeli dersinde diğer peygamberler de işlenecek mi?
CEVAP : Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelikle diğer peygamberlere ait dersler de farklı din derslerini seçen öğrencilere okutulacak. ’Hz. Peygamberimizin Hayatı’ dersinde Hz. Muhammet ele alınacak. MEB, dersin içeriğine diğer peygamberlerle ilgili bilgiler de koyabilecek.

SORU : Farklı din ve mezhepler için de seçmeli ders konulacak mı?
CEVAP : Farklı dinlere ait seçmeli dersler de okutulacak. Alevilik, Hıristiyanlık, Musevilik gibi farklı din ve mezheplerin eğitimi talep doğrultusunda verilecek. Bu dinlere ilişkin seçmeli derslere bakanlık yönetmelikte atıf yapacak.

SORU : Farklı din ve mezheplere ait dersi verecek öğretmen var mı?
CEVAP : Örneğin Aleviliğe ait seçmeli derste Alevilik öğretisine hâkim dini bilgisi ve pedagojik yeterliliği olan isimler de seçmeli ders verebilecek. Bakanlık ilahiyat fakültelerinden mezun olan öğrencilerin diğer dinlere ilişkin de ders verebileceği görüşünde.

SORU : Ortaokullardan sonra Açık Lise uygulaması nasıl olacak?
CEVAP : Lise eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır. Ortaokulu bitiren öğrenciler 2012 – 2013 öğretim yılından itibaren liselere devam etmek zorundadırlar. Lise eğitimine devam mecburi olup devam etmeyenlere mevcut idarî tedbirler uygulanacaktır. Ancak bilindiği gibi yeni düzenleme ile ortaokulu tamamlayanlar veya liseye devam edenler isterlerse zorunlu eğitimlerini yaygın lise öğretiminde (açık lise) tamamlayabileceklerdir.

SORU : Yatılı ilköğretim okullarında hangi öğrenciler okuyacak?
CEVAP : Yatılı ilköğretim bölge okullarının yatılı kısımlarında sadece ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıf) öğrencileri yatılı olarak kalacaktır. İlkokul öğrencilerinin ise köy okullarında veya taşımalı olarak diğer ilkokullar ile yatılı ilköğretim bölge okullarında gündüzlü olarak öğrenimlerine devam etmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır.

SORU : Birleştirilmiş sınıf uygulamaları hangi kademede uygulanacak?
CEVAP : İlgili Kanunla ilkokul 4 yıllık eğitim öğretim veren kurum olarak tanımlandığından, birleştirilmiş sınıf uygulamaları 1, 2, 3 ve 4. sınıfları kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

SORU : Taşımalı eğitim devam edecek mi?
CEVAP : Taşıma merkezi olan okullarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılmayacak ve yapılan taşıma planlamaları bu doğrultuda yeniden düzenlenerek ihalelerin zamanında bitirilmesi sağlanacaktır.

SORU : Taşımalı eğitim liseleri de kapsayacak mı?
CEVAP : Taşımalı eğitim liseleri de kapsayacaktır.

SORU : İmam-hatip ortaokulları nasıl kurulacak?
CEVAP : İmam-hatip ortaokullarının bağımsız ortaokul olarak kurulmasına öncelik verilecek, bunun mümkün olmadığı durumlarda imam- hatip liseleri ile birlikte kurulabileceklerdir. Ancak bu durumda imam hatip ortaokulu öğrencileri ile imam hatip lisesi öğrencilerinin okul giriş çıkış kapıları ile bahçe gibi ortak kullanım alanlarının öğrencilerin yaş seviyeleri dikkate alınarak düzenlenmesi sağlanacaktır.
Eğitim bölgelerinde bağımsız imam hatip ortaokulu olarak belirlenenlerle imam hatip liseleri bünyelerinde açılacak olan imam hatip ortaokullarına çocuklarını kaydettirmek isteyen veliler okullara şahsen müracaat edeceklerdir. Bu okullar ilk defa açılacağından ilçe ve illerin belirleyeceği okul müdürlüklerince kayıt kabulleri yapılacaktır. Gelecek yıldan itibaren imam hatip ortaokullarına kayıtlar e-okul üzerinden velilerin isteğine göre 4. sınıftan sonra yapılacaktır.

SORU : Karma eğitim devam edecek mi?
CEVAP : Kanundaki karma eğitimi düzenleyen maddelerde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Uygulama şimdi olduğu gibi devam edecek, eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılmaya devam edecektir.

SORU : Devam zorunluluğu nasıl olacak?
CEVAP : şu anda ortaöğretim kurumlarında uygulanmakta olan devam zorunluluğu aynen devam edecektir.

SORU : Bu süreçte okula devam etmeyenler için nasıl yaptırım uygulanacak?
CEVAP : Artık lise kademesi zorunlu eğitim kapsamına alındı. Ortaokulu bitiren öğrenciler 2012-2013 öğretim yılından itibaren liselere devam etmek zorunda. Lise eğitimine devam mecburi olup devam etmeyenlere mevcut idarî tedbirler uygulanacak.

SORU : Veli çocuğu okula göndermek istemezse ne olacak?
CEVAP : 66 ayını dolduran çocuğunu veli okula göndermezse ceza alacak.

SORU : Veliye verilecek ceza nedir?
CEVAP : Okula göndermediği her gün için 15 TL artı 500 TL idari para cezası ödemek zorunda kalacak.

SORU : Her kademede diploma verilecek mi?
CEVAP : Her kademede diploma verilmeyecek, sadece 12 yıllık eğitimin sonunda diploma verilecektir.

SORU : Yeni düzenlemede ikili öğretime devam edilecek mi?
CEVAP : şartların uygun olmaması durumunda aynı binada bulunan ilkokul ve ortaokul için ikili öğretim uygulaması yapılabilecektir. İkili öğretim yapan okullarda ortaokullar sabahçı, ilkokullar ise öğlenci olarak eğitim öğretim faaliyetlerini yürütebileceklerdir.

SORU : Bütün liseler Anadolu Lisesine mi dönüştürülecek?
CEVAP : Bütün genel liselerin Anadolu lisesine dönüştürülmesi programı 2010 yılından bu yana devam etmekte olup, bu yıl ve önümüzdeki yıl da devam ederek tamamlanacaktır.

SORU : Kayıtlar ne zaman?
CEVAP: Çocuklar 2012-2013 eğitim öğretim yılına 17 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Birinci sınıfa başlayacak çocukların kayıtlarıysa haziran ayında, adrese dayalı nüfus sistemine göre gerçekleşecek. Veliler başvuru için okula dilekçe verecek. Ancak çocukların bulundukları semtteki okullara kaydı yapılacak. Özel okullarda ise ilk kez okula başlayacak olan öğrencilerin kayıtları daha önce de olduğu gibi mayıs ayının üçüncü haftasından bu yana devam ediyor.

SORU : Çocuğun gelişimi aile tarafından yeterli görülmüyorsa ya da 66 aydan küçük çocuklar okula gönderilmek isteniyorsa ne yapılacak?
CEVAP : Eğer veli 60-66 ay arasındaki çocuğunu okula vermek isterse çocuk gelişim uzmanlarına danışarak okula verebilecek. Çocuğun gelişiminin uygun olmadığı durumlarda Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı gelişim uzmanlarından rapor alınması gerekecek.

SORU : Seçmeli ders öğrencinin ortalamasını etkileyecek mi?
CEVAP : MEB, seçmeli derslerin öğrencinin yıl sonu başarı notuna etki edip etmeyeceğini yönetmelikle belirleyecek. Mevcut sistemde seçmeli dersler not ortalamasına etki ediyor. Ancak bakanlık, öğrenci seçtiği derslerden ’başarılı’ ya da ’başarısız’ olarak değerlendirilecek diye düzenleme yapabilir.

SORU : Öğrenci seçmeli derslerden birini seçmek zorunda mı?
CEVAP : Öğrenci seçmeli derslerden birini seçecek. Bu din ağırlıklı dersler olabileceği gibi sosyal ve fen bilimine yönelik dersler de olabilecek. Öğrenci ortaokulda spor seçmeli dersini tercih ettiyse lisede de aynı dersi seçmek zorunda olmayacak. Lisede tercihini değiştirebilecek.

SORU : Öğretmen yoksa ne yapılacak?
CEVAP : Belirlenecek seçmeli dersleri verecek öğretmen kadrosu okul idarelerince belirlenecek.

SORU : Lise son sınıfa geçen öğrenci de isterse Kuran-ı Kerim’i seçmeli ders olarak alabilecek mi?
CEVAP : Bu yıl lise 1. sınıfta okuyan öğrenci, gelecek yıl yenilenen sistemle istediği seçmeli dersi seçebilecek. Lise son sınıfa geçen öğrenci için de bu kural geçerli.

SORU : Meslek liselerinin ek puanının kaldırılması nasıl etki edecek?
CEVAP : Düzenleme en çok meslek lisesinde okuyan ’okul birincilerini’ etkileyecek.Meslek lisesi kökenli adaylara kendi alanlarına ilişkin tercih yapmaları durumunda eklenen artı puan uygulamasına son verildi. Eski uygulamada meslek lisesi öğrencileri kendi alanlarında tercih yapmaları halinde sınav puanlarına en çok 20 puan ekleniyordu. Bu uygulama 2012- 2013 eğitim öğretim yılında meslek lisesine başlayacak öğrencileri kapsayacak.

SORU : Okullar nasıl sınıflandırıldı?
CEVAP : İlköğretim kurumları 4 yıllık zorunlu ilkokullar, 4 yıllık zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ile imam hatip ortaokullarından oluşacak.

SORU : 5. ve 8. sınıf öğrencileri yeni sistemden nasıl etkilenecek?
CEVAP : Mevcut sistemde okuyan söz konusu sınıflardaki öğrenciler 12 yıllık kademeli eğitim sistemine dahil edilmeyecek. 2011- 2012 eğitim öğretim yılında 4. sınıftan 5. sınıfa geçen öğrenci eski sistemle devam edecek. Ortaokula geçmiş sayılmayacak. Ancak öğrencinin ortaokul binasında mı yoksa ilkokul binasında mı eğitim göreceği Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenecek.
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

1 kişi yorum yazdı.