Özlenen Rehber Dergisi

39.Sayı

Tevhit Çağrısı Ezan

Cuma Ali KARA Özlenen Rehber Dergisi 39. Sayı
Ezan; Arapça bir kelime olup, bildirmek, ilan etmek demektir. Dinî bir terim olarak ise ezan; Müslümanlara, günde beş kez belli bir yerde namaz kılmalarını ve namaz için toplanma vaktinin geldiğini ilan etmek üzere yapılan çağrıya verilen addır.

Yüksek bir yere çıkıp gür sesiyle tüm insanlara yeryüzünde tek egemen gücün Allah, tek önderin Hz. Rasûlullah (s.a.v.) olduğunu Allah adına korkusuzca haykıran; Allah’ı ilah ve rab, Hz. Rasûlullah (s.a.v.)’i de kendilerine önder kabul eden Müslümanları inandıkları Allah’ın önünde topluca ibadet etsinler, bir ve beraber olduklarını, yeryüzündeki zulmün yerine Allah’ın adaletini yerleştirmek için her an hazır olduklarını düşmanlarına gösterip onlara korku, Müslümanlara da güven versinler diye camiye çağıran kişiye de müezzin denir.(İslâm Fıkıh Ansiklopedisi)

Ezan; bir yerin Müslümanların mı yoksa zorbaların mı kontrolünde olduğunu belirten bir semboldür. Korkusuzca, doğru bir şekilde okunan bir ezan o yerin İslâm beldesi olduğunu gösterir. İslâm fıkhında bir yerin dâru’l-harp veya dâru’l-İslâm oluşunun tespitinde orada ezanın okunup okunmadığı hususu dikkate alınan ölçülerden biridir.

Ezanın Tarihçesi

Namaz, Müslümanlara Mekke döneminin dokuzuncu yılında farz kılındığı halde, Müslümanlar ibadetlerini gizlice yapıyorlar, namazlarını kimsenin göremeyeceği yerlerde ve ezan okumadan kılıyorlardı. Çünkü Mekke’de zayıftılar. Orada güçlü olan, toplumda, hatta Allah’ın evi Kabe’de egemen olan müşrik düzendi.

Dolayısıyla orada namaza açıktan davet etmek gibi bir mesele söz konusu olmamıştı. Bu yüzden Müslümanlar kendi yönetimlerinde olmayan ve güçsüz oldukları bir yerde açıkça ezan okumakla yükümlü tutulmamışlardır.
Ancak Medine’de durum tamamıyla değişmişti.

Müslümanlar için hak olan bu güzel dini rahatça yaşamaya zemin çok müsaitti. Mescid-i Nebevî inşa edilmişti. Fakat Müslümanları namaz vakitlerinde bir araya toplayacak bir davet şekli henüz tespit edilmemişti. Medine’ye hicretin birinci yılında birbirlerini “es-salâh, es-salâh/namaza, namaza” veya “es-salâtü câmia/namaz toplayıcıdır, namaz için toplanın” şeklinde namaza davet ederlerdi. Ancak bu şekilde bir davet yeterli olmuyor, uzakta oturanlar bu sesi duymadıkları için namaza yetişemiyorlar ve bu yüzden de İslâm cemaatinin bir araya gelmesinde zorluklar oluyordu. Rasûlullah (s.a.v.) sahâbelerini toplayarak namaza çağırmak için nasıl bir yöntem kullanmak gerektiğini kendileriyle istişare etti.

Sahâbelerin bazıları, Hıristiyanlarda olduğu gibi çan çalınmasını, diğer bir kısmı Yahudiler gibi boru öttürülmesini, bir kısmı da Mecusilerinki gibi namaz vakitlerinde ateş yakılıp yüksek bir yere götürülmesini, bazıları da bayrak dikilmesini teklif ettiler.

Peygamberimiz (s.a.v.), bu tekliflerin hiçbirini beğenmedi. Bu hususta yapılan istişarede arzu edilen netice hasıl olmayınca Ashâb (r.anhüm) dağılarak evlerine gittiler. Diğer Sahâbeler gibi üzüntüyle evine dönen Abdullah b. Zeyd bundan sonrasını şöyle anlatır:
“Ben de o gece üzüntülü olarak yatmıştım. Uyku ile uyanıklık arasında iken üzerinde yeşil elbiseli olan biri yanıma geldi, bir duvarın üzerinde durdu. Elinde bir çan vardı. Onunla aramızda şu konuşma geçti:

- Onu bana satar mısın?

- Onu ne yapacaksın?

- Namaz için çalarız.

- Ben sana bu konuyla ilgili daha hayırlı bir şey versem olmaz mı?

Allâhu ekber, Allâhu ekber
Allâhu ekber, Allâhu ekber
Eşhedu en lâ ilâhe illallâh
Eşhedu en lâ ilâhe illallâh
Eşhedu enne Muhammeden Rasûlullah
Eşhedu enne Muhammeden Rasûlullah
Hayye ale’s-salâh
Hayye ale’s-salâh
Hayye ale’l-felâh
Hayye ale’l-felâh
Allâhu ekber, Allâhu ekber
Lâ ilâhe illallâh.”

Hz. Abdullah, sabaha çıkar çıkmaz, sevinç içinde gelip rüyasını Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e anlattı. Aynı gece onunla birlikte birçok Sahâbe de benzer rüya gördüklerini anlattılar. Rasûl-i Ekrem, “İnşallah bu, gerçek bir rüyadır!” buyurarak davetin bu şeklini tasvip etti.(Buhârî) Hz. Zeyd’e dönerek, “Gördüğünü Bilal’e anlat, ezanı Bilal okusun; onun sesi seninkinden gürdür.” buyurdu. Hz. Bilal, yüksek bir yere çıkarak gür sedasıyla İslâm’ın ilk ezanını okudu. Medine ufuklarının tevhidi haykıran bu eşsiz seda ile çınladığını duyan Hz. Ömer, heyecan içinde evinden çıkarak, Rasûl-i Ekrem’in huzuruna vardı. Durumu öğrenince, “Yâ Rasûlallah! Seni hak dinle gönderen Allah’a yemin ederim ki, Abdullah’ın gördüğünün aynısını ben de görmüştüm!” dedi. Efendimiz (s.a.v.) de aynı şeyi gördüğünden dolayı Allah’a hamdetti.(Ebû Dâvûd, Sünen, c. 1, s. 117)

Ezan, tüm lafızlarıyla birlikte Kur’ân-ı Kerim’de geçmemektedir. Ancak, Cuma sûresi 9. âyet-i kerîmede geçen “çağrıldığınız zaman” ifadesindeki “nidâ” kelimesinden kasıt ezandır.

Ezan, Peygamber Efendimiz’e vahiyle bildirilmiş ve onun kelimeleri bizzat Cebrail (a.s.) tarafından öğretilmiştir. Yukarıda zikrettiğimiz Sahâbe Efendilerimizin bir çoğunun gördüğü bu sahih rüyaları Efendimiz (s.a.v.)’in tasdik edişi ve sevinci ezanın bu dinin şiarlarının en önemlilerinden biri olduğunu beyan etmektedir.

Bilal-i Habeşî (r.a.) bir gün sabah namazı vaktinde sevgili Peygamberimiz’in kapısı önünde; “Es-salâtü hayrun mine’n-nevm” diye iki defa seslenmişti. Bunu Efendimiz (s.a.v.) çok beğendi. “Bilal, bu ne güzel bir söz! Sabah ezanını okurken bunu da söyle!” buyurdular. Bundan sonra bu güzel söz de sabah ezanlarında okunmaya başlandı.

Bilindiği gibi Peygamber Efendimiz’in ilk müezzini Bilal-i Habeşî (r.a.) idi. Efendimiz (s.a.v.)’in vefatına kadar müezzinliğini yapan Bilâl-i Habeşî (r.a.)’ın sesi gür ve tesirliydi. O, ezan okumaya başlayınca, herkes büyük aşk ve vecd içinde dinleyip, kendinden geçerdi. O, ezanı okurken dinleyen herkesi ağlatırdı. Ne mutlu o sesin, tevhidi aleme aşkla haykırışını duyanlara, göz yaşı dökenlere!

Bilâl-i Habeşî (r.a.) Peygamberimiz (s.a.v.)’in vefatından sonra defnedilmesinden önce son ezanını okurken, “Eşhedu enne Muhammeden Rasûlullah” deyince, Mescid-i Nebevî ağlayanların sesinden adeta çalkalandı. Efendimiz (s.a.v.)’in defninden sonra Bilâl-i Habeşî ezan okumayı bırakarak, Şam’a hicret etmişti. Burada bir müddet kaldıktan sonra, bir gece rüyasında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i görmüş ve “Beni ziyaret etmeyecek misin yâ Bilal?” buyurması üzerine, Medine’nin yolunu tutmuştu. Bilâl-i Habeşî, Medine’ye varınca Rasûlullah (s.a.v.) Efendimizle geçirdiği o güzel günleri hatırlayıp, hasret ve muhabbet gözyaşları döktü. Uzun bir müddet ağladıktan sonra, Peygamberimiz’in güzide torunları, Hz. Hasan ve Hüseyin’in ısrarları ile bir gün sabah namazı vaktinde ezan okumaya başladı. Onun sesini duyan herkes, sokaklara döküldüler ve iki cihan güneşi Peygamber (s.a.v.) Efendimiz ile yaşadıkları o saadetli günleri, Bilâl-i Habeşî’nin okuduğu ezan sedalarıyla hatırlayıp ağladılar; sanki Efendimiz (s.a.v.) dirilmiş de gelmişçesine öyle bir heyecanla mescide koştular. “Eşhedu enne Muhammeden Rasûlullah” deyince ağlamaktan ve hasretinden dolayı dizlerinde derman kalmayan Hz. Bilal diz üstü çökerek hıçkırıklara boğuldu. O bu halde güçlükle ezanı tamamlayabildi. Rabbim cümlemizi şefaatlerine nail eylesin! Âmin!

Ezanın Fazileti

Ezanın fazileti hakkında pek çok hadîs-i şerif varit olmuştur. Biz burada bu güzel hadîs-i şeriflerden bazılarını zikredeceğiz.

Ebû Hureyre (r.a.) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: “İnsanlar eğer ezan okumak ile namazın ilk safında yer almada ne (gibi bir hayır ve bereket) olduğunu bilseler, sonra da bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare kalmasaydı, mutlaka kuraya başvururlardı.”(Buhârî, Ezan 9)

Bilal (r.a.) (bir gün) ezanı bitirip susunca, Efendimiz buyurdular ki: “Kim bunun mislini kesin bir inançla söylerse Cennet’e girer.”(Nesaî, Ezan 34)

Müezzin ezan okurken dinleyenlerinden onu takip ederek dediklerini tekrarlaması sünnettir ve çok faziletlidir. Hz. Ömer (r.a.)’ın rivayet ettiği bir hadiste Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlar: “Müezzin ‘Allâhu ekber, Allâhu ekber’ deyince sizden kim samimiyetle ‘Allâhu ekber, Allâhu ekber’ derse; sonra müezzin ‘Eşhedu en lâ ilâhe illallâh’ deyince ‘Eşhedu en lâ ilâhe illallâh’ derse; sonra müezzin ‘Eşhedu enne Muhammeden Rasûlullah’ deyince ‘Eşhedu enne Muhammeden Rasûlullah’ derse; sonra müezzin ‘Hayye ale’s-salâh’ deyince ‘lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh’ derse; sonra müezzin ‘Hayye ale’l-felâh’ deyince ‘lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh’ derse; sonra müezzin ‘Allâhu ekber, Allâhu ekber’ deyince ‘Allâhu ekber, Allâhu ekber’ derse; sonra müezzin ‘Lâ ilâhe illallâh’ deyince ‘Lâ ilâhe illallâh’ derse Cennet’e girer.”(Müslim, Salât 12)

Ezandan sonra okunan dua ve fazileti hakkında Cabir (r.a.)’ın Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den rivayet ettiği bir hadis de şöyledir: “Ezanı işittiği zaman kim ‘Allâhümme rabbe hâzihi’d-da’veti’t-tâmme ve’s-salâti’l-kâime, âti Muhammedeni’l-vesîlete ve’l-fadîlete ve’b’ashu makâmen mahmûdeni’l-lezî veadteh / Ey bu eksiksiz davetin ve kılınan namazın rabbi, sahibi! Muhammed (s.a.v.)’e vesileyi ve fazileti ver. Onu vaat ettiğin Makâm-ı Mahmut üzere dirilt.’ derse, ona kıyamet günü mutlaka şefaatim helal olur.”(Buhârî, Ezan 8)

Ebû Ümâme (r.a.)’ın rivayet ettiği bir hadiste Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: “Ezan okunduğunda gök kapıları açılır ve dualara icabet edilir.”(Câmiü’s-sağîr)

Dinimiz, anne ve babaya, yeni doğan çocuğun kulaklarına ezan ve kamet okumalarını bir görev olarak emretmiştir. Ezanın muhtevasında tevhit vardır. Böylece yeni doğmuş çocuğa bu tevhit tohumu ekilmiş olur. Bunu bizzat Efendimiz (s.a.v.) yaparak ümmetine örnek olmuştur. Sünen-i Tirmizî’de nakledildiğine göre, Hz. Hasan dünyaya gelince, Peygamberimiz (s.a.v.) onun sağ kulağına ezan okumuştur. Hz. Hüseyin (r.a.)’ın rivayetine göre Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: “Kimin bir çocuğu olur da, sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okursa, o çocuğa ümmü sıbyân hastalığı zarar vermez (cin zarar vermez).”(Feyzü’l-kadîr, c. 6, s. 237)

Ezanın Taşıdığı Anlam ve Verdiği Mesaj

Ezan, derin ve ibretli manaları ifade eden cümlelerden oluşan ilâhî bir davettir. Ezanın vermiş olduğu en önemli mesaj tevhittir. Tevhit inancı olmadan yapılan ibadetler Allah’ın katında hiçbir değer taşımaz. Tevhit ise iki kısımdan oluşur. Birincisi; yegane yaratıcı ve mutlak hakim olan Allah (c.c.)’ya ortak, eş, evlat, yardımcı koşmadan iman etmektir. Ezanda geçen ‘Allâhu ekber, lâ ilâhe illallâh’ cümleleri, insanların değer verip peşinden koştukları dünya ve içindekilerin, anlamsızca takip ettikleri her ne varsa hepsinin bir hiç olduğunu, sonunda dönecekleri tek yaratıcıları Hz. Allah’ın en büyük olduğunu, O’na iman edip rızasını kazanmaya çalışmanın esas gaye ve hedef olduğunu ifade eder.

Tevhidin ikinci kısmı ise; Rasûlullah (s.a.v.)’in Allah’ın son peygamberi olduğuna iman etmektir. İşte bu kısım da ezanda ‘Eşhedu enne Muhammeden Rasûlullah’ cümlesiyle ifade edilerek adeta şu mesaj veriliyor: En büyük olan, ortağı olmayan Allah (c.c.)’nun rızasını ve hoşnutluğunu kazanmak ancak Hz. Rasûlullah (s.a.v.)’e iman etmekle mümkündür. O’na (s.a.v.) itaat etmeyenin imanı makbul değildir.

Ezanın Şartları

1. Vaktin girmiş olması: Henüz vakti girmeyen bir namaz için ezan okumak caiz değildir. Böyle okunan bir ezanın vakit girdikten sonra iadesi gerekir.

2. Ezanın Arapça okunması: Ezan Arapça olarak teşrî edildiği ve bütün Müslümanları birleştirici bir mana ifade ettiği için Arapça okunmalıdır.

3. Ezanın tamamının tek kimse tarafından okunması: Ezanın bir kısmının biri tarafından, diğer kısmının bir başkası tarafından okunması caiz değildir.

4. Ezan okuyanın Müslüman olması: Müslüman olmayan bir kimsenin ezan okuması caiz değildir. Mümeyyiz olmayan çocuğun ve kadının ezan okumaları mekruhtur. Fakat mümeyyiz olan çocuğun ezan okuması caizdir.

5. Farz namazlardan önce okunan kamet hızlı okunduğu halde, ezan ağır ağır okunur.

6. Ezan okurken kelimeleri yanlış okumak, şarkı söyler gibi teğanniyle okumak caiz değildir.

7. Ezan okurken müezzinin konuşması, hatta kendisine verilen selamı dahi alması caiz değildir.

Ezan Okuyanın ve Dinleyenin Dikkat Edeceği Hususlar

Ezan okuyanın dikkat edeceği hususlar şunlardır:

1. Ezanı abdestli olarak okumak,

2. Kıbleye dönerek okumak,

3. Ezanı ayakta okumak,

4. İki parmağıyla kulağı kısmen tıkamak,

5. Yüzü “Hayye ale’s-salâh” derken
sağa, “Hayye ale’l-felâh” derken sola çevirmek,

6. Ezan okurken bir şeyle meşgul olmamak,

7. Ezan okurken aralarda konuşmamak.
Ezanı dinleyenin dikkat edeceği hususlar ise kısaca şunlardır:

1. Ezanı dinlerken konuşulmaz. Hatta Kur’ân-ı Hakîm okuyan bir kişi ezan başladığında okumayı bırakıp ezanı dinler. Çünkü Kur’ân’ı ezandan sonra da okuyabilir, ama ezanı dinlemeyi ve takip etmeyi ezandan sonra yapamayacağı aşikârdır.

2. Ezanı dinleyen kimse, ezanı tekrar eder. Böylece o da ezan okumuş olur.

3. Ezanı işiten kişi cünüp de olsa yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirir. Ancak hayızlı ve nifaslı olan kadınlar bunun dışındadır.

4. Ezanın bitiminde ezanı dinleyen kişi ezan duasını okur.

5. Sabah ezanında “Es-salâtü hayrun mine’n-nevm / Namaz uykudan hayırlıdır” denirken, “Sadakte / Doğru söyledin” demek.

Ezan, Müslümanları birleştiren ilahi bir bağdır. Çoğu insan ezanın o yüksek manevi feyzi sayesinde Müslüman olmuştur. Ezan, kıyamete kadar, bütün âleme, canlı cansız her şeye tevhidi haykıracak, gaflette olanları uyandıracak, Hz. Allah’ın büyüklüğünü, yüce Peygamberi’nin şanını ilan eden ilahi bir davet olarak dillerden, gönüllerden düşmeyecektir.

Rabbim, hepimizi bu yüce davetin hakikatini anlayıp yaşayanlardan eylesin! Memleketimizin ve bütün İslâm aleminin semalarında ezan-ı Muhammedî’yi kıyamete kadar payidar kılsın! Âmin!
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

 • Salih

  Bu yazıyı yazan dan YÜCE ALLAH Razı olsun ezan konusunda aradığım bütün bilgileri bulduğum ve tatmin oldum için.

 • abdurrahman

  allah razı olsun bu bilgiyi bize aktaranlardan.

 • semih ileri

  sa rabbim razı gelsin inşaallah.günümüz konulaırnada yer verdiğiniz için sağolun

 • Tuğba

  Allah Razı Olsun Can Dostlarım Çok İşime Yaradı Allah Ne Muradınız Varsa Versin İNŞALLAH!! :)

 • pembe ruya

  ezanın tarıhcesı performansıma cok yardım ettı tsk ederım

 • Beyti HAYLAZ

  Çok güzel bir yazı.Kısa ve öz,bilgilendirici.Emeği geçenlerden ALLAH c.c. razı olsun.NE MUTLU MÜEZZİNLERE...NE MUTLU ONLARI DİNLEYENLERE...

 • zeliş

  bende bu yazıyı okudum ve çok beğendim

 • melodi

  bu yazı benim hoşuma gitti bence sizde okumalısınız. ama yazı uzun diye sakın okumamazlık etmeyin.

 • medine

  çok güzel ödevime yardımcı oldunuz Allah razı olsun sizden

 • medine

  çok güzel ödevime yardımcı oldunuz Allah razı olsun sizden

 • damla

  allah razı olsun çok güzel olmuş benim de ödevime yardımcı oldu çok tesekkürler bu bilgiler için mümin kardeşlerim

 • osman

  cok tşk ederim..

 • elimferyat

  alevi dostlarımızın cem evi tarihçesine yanıt olarak kullanılma potansiyeli olan bir konu.

 • hüseyin

  çok yararlı bilgiler teşekkerler.Allah razı olsun

 • yusuf

  süperrrrrrrrrrrrrr

 • hacı hasan

  ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN İNŞALLAH

 • SELİN

  allah sizinle olsun

 • selin

  sizi çok seviyorum

 • ahmet

  ellerinize saglık cok güzel olmuş

 • ali tuna

  Allah böyle paylaşım yapıp insanları bilgilendirenlerden razı olsun.

 • akif

  ne yaptığımız değil neyi niçin yaptığımız önemli ezanı hep sadece bir çğrı olarak biliriz ama altındaki hikmetler.. emeğinize teşkkrlr Allah razı olsun

 • hande

  benimde ödevime yardımcı oldu on saattir bişey bulamıyodum nihayet buldum

 • ergün

  allah razı olsun çok hoş olmuş çok şey öğrendim 16 aralık 2008

 • nisa

  din performans ödevime çok yardımcı oldu teşekkür ederim aeo.

 • elif

  çok şey öğrendim

 • tuğçe

  çoooooooooook teşekkürler ödevime çooooooook yardımcı oldu

 • fazilet

  süper olmuş herşey detaylı anlatılmış siteye ve bu metini yazan herkese teşekkür ederim

 • adsız

  sağolun din ödevime çok yardımcı oldunuz

 • aysuma

  çoooooooooooook teşekkür ederim

 • enes

  teşekkür ederiz çooooooooook güzel olmuş saygılar!!!!!

 • ceren

  çooooooooooooooook teşekkür ediyorum Allah razı olsun ödevimi yapabildim sizin sayenizde ellerinize sağlık

 • buse

  allah razı olsun

 • nusret

  ödevimi sayenizde yaptım allah rezı olsun

 • ahmet

  teşekkürler sayenizde ödevimi tamamladım

 • rüveyda

  Allah razı olsun süper

 • muhammed

  allah razı olsun....

 • uğur

  yüce allah hep bizin gibi doğruların konuşhanı nasip eylesin ayrıca ben imam hatip lsesinde okuyorum

 • uğur

  super bir site tebkir ederim başrılarınız devam dilerim

 • fikreticmeli

  kaza namazı çetelemesi gönder

 • fikreticmeli

  Allah razı olsun kaza namazı ile ilgili çeteleme bana gönderirmisiniz

 • uğur

  yazandan allah c.c razı olsun süper olmuş uzun diyenleride kınıyorum.tembellik yapmayın.daha iyisini yazabiliyorsanız buyrun.

 • berna

  ödevim için bağağı bir yardımı oldu burdan aldığım yazıyı kulandım ve öğretmenim yazıma 100 puan verdi teşekkürlerrrrrrrrr :)

 • beyza

  Çok güzel olmuş.Kim yaptıysa ellerine sağlık.Çok teşekkür ederim.

 • nurgül

  çooooook güzel olmuş tam din ödevime göre

 • batuhan

  çok teşşekkürlerrr.... ödevime yardımcı oldunuz

 • ali

  çok güzel ama uzun bir yazı ödevime çok yardım etti

 • büŞRa

  benimde ödevime çoooookuygun kim yaptıysa ellerine sağlık

 • buse

  çok güzel zaten benimde bu konuda ödevim vardı mükemmel ama çok uzun ve ben bunları kısaltarak yazıcam

 • ömer berk

  bence çok güzel yazandan Allah razı olsun çok uzun değil tam kıvamında

 • muhammed

  cok guzel olmus allah sizden razi olsun islerim kolaylasti yine tessekkur ederim

 • sümeyra

  güzel bir yazı ama biraz daha kısa olsaydı

 • mehtap

  ödevler için süper ama dahagüzel olabilirdi

 • ismail KAR

  gerçekten çok güzel bi yazı.ödevim için çok uygun size çok teşekkür ederim.

 • volkan

  çok güzel ve uzun kısa olsa daha iyi olurdu

 • deniz

  çok güzel

 • nurevşan

  bence çok uzun ama uzun olduğu kadarda güzel kim yazmışsa bu yazıyı uraşmışsa o kişiden allah razı olsun

 • faruk

  çok güzel bir yazı ama biraz kısa olabilirdi TŞK...

 • gönül

  çok uzun biraz kısaltın

 • ismail

  çok güzel yazılmış teşekkrler

 • mehdi

  çok iyi oldu

 • fatma

  sağolun çok güzel bi ödev için ama biraz uzun

 • akif kaplan

  s.a ALLAH hepinizden razı olsun çok güzel yazmışlar çok begen dim insanlarımız bunu okuya bilsede ögrense yorumlarınız için ALLAH razı olsun Cuma Ali KARA ALLAH senden de razı olsun

 • ramazan

  s.a kardeş çok güzel olmuş ama ben ezan duasını istiyodum bulamadım ödevim vardı.Ama olsun çok güzel beğendim.Allah razı olsun.

 • Ahmet

  insanlar kulaktan dolma sözlerle öğrendiklerinin ne kadar eksik olduğunu ta ki okuyup hakikati öğrendiklerinde okumanın ve bilginin ne kadar gerekli olduğunu daha iyi iştirak edeceklerdir. yazandan CENABIALLAH razı olsun

 • rasim

  s.a / Allah razı olsun. emegi geçenlerden okuyanlardan okutanlardan cümlemizden Allahutaala razı olsun insallah. amin Allaha emanet olun/ s.a

 • elif

  Benim hoşuma bu yazı çok gitti çok duygulandırıcı bişey bunu yazanın elleri dert görmesin ödevim için gerekiyordu teşekkürler Allah'a emanet olun.

67 kişi yorum yazdı.