Özlenen Rehber Dergisi

1.Sayı

Televizyon ve Getirdikleri

Muzaffer YALÇIN Hocaefendi Özlenen Rehber Dergisi 1. Sayı
Cennette Cemalullahı müşahade etmeye namzet gözleri
Haram bakı?ların zehirli okları ile söndürmeyin
Muzaffer YALÇIN Hoca Efendi

Bilgi ve teknolojinin çok hızlı geli?tiği bir ça?dayız. Bu teknolojik ilerlemeye bizleri muvaffak kılan, kudreti sonsuz olan Hz. Allah’tır. Allah(c.c.)’nun verdi?i nimetleri, onun rızası dahilinde kullanmak, o nimetlerin ?ükrüdür. Bilgisayar, televizyon, telefon vs. araçlar, hayatımızı kolayla?tıran teknolojik geli?melerdir. Bu araçlar hayra istinaden kullanıldı?ı zaman ?ükre vesile olur; fakat hayatımızı kolayla?tıran bu araçları haramları kolayla?tıran bir unsur haline getirmemeliyiz. Bizler için haramı daha kolay yapabilece?imiz aletler olmamalıdır.

Rabbimizin bizi her zaman gördü?ünü unutmamalıyız. Böylece içerisinde bulunaca?ımız ayıklık hali bize, her kolaylılı?ın arkasındaki zorluk ve imtihanı kolay bir ?ekilde atlatmamıza vesile olacaktır. Hak Teâlâ bizleri yaratılanlar içerisinde en güzel bir suretle yaratmı?tır. Allah’ın bu ihsanı, Habib’i vasıtasıyla gönderdi?i dinî emir ve yasaklarına, itaat etti?imiz müddetçe üzerimizde de daimî olacak ve anlam kazanacaktır.

Allah(c.c.)’un bizlere yasakladı?ı i?lerden biri de, “Harama Bakmaktır.” Harama bakmanın sakıncaları bir yandan aklımıza gelirken, teknolojinin sundu?u bir imkan olan televizyonun, odamızın içine kadar getirdi?i “haram bakı?lar ve zararlarından” bahsetmenin ihtiyacını duyuyorum. Televizyon sadece haber, bilgi, dinî yayımlar ve insan e?itimine katkıda bulunan programların izlenilmesinde kullanılmalıdır. Televizyon izlenimi, Rıza-yı Bâri’ye uyuldu?u taktirde faydalıdır. Aksi halde aile bireylerinin her birine ayrı ayrı zararları vardır.

Şöyle ki; evimizin en temiz, lâtif bireyleri olan çocuklar; e?itimcilerin a?ırlıklı görü?lerine göre çocuklu?un ilk be? yılında ki?ilik ve zihinsel geli?imin önemli bir kısmı tamamlarlar. Televizyon; izleyicilerinin duygu, heyecan ve hayâllerine hitâp ederek onları etkisi altına almaktadır. “Televizyon, izleyici kar?ısında etkin ve hakim, izleyici ise televizyon kar?ısında edilgen ve mahkum konumundadır.”

Televizyonun en önemli zararlarından bir tanesi, zamanın bo?a harcanmasıdır. Ayet-i kerimde, temel ihtiyaçlardan ikisi olan yemek ve içmek örnekleminde: “Allah israf edenleri sevmez” buyurmaktadır. Allah’ın ho?nut olmadı?ı ve yevm-i kıyamette bizleri sorumlu tutaca?ı ?eylerden biri de bo?a geçirilmi? vakitlerdir. Hesap günü sorulacak suallerden biri olan zamanını nerede tükettin? Sorusunun en korkunç cevaplarından biri, o gün televizyon kar?ısında zamanımı tükettim olmamalıdır.

Hayırlı i?ler yapmaya, ibadet etmeye ve güzel i?lerle me?gul olmaya zamanım yok diyenlere ?unu kesin bir dille söyleyebiliriz ki, gere?inin dı?ında televizyon izlemeyi bırakırsanız, öyle bir zaman bo?lu?u ortaya çıkacaktır ki, bu bo?lu?u neyle dolduraca?ınızı ?a?ırırsınız.

Televizyon aynı zamanda nefse ve arzulara hitap eden yayınlar yaptı?ı için dinî hassasiyetlere dikkat etmeyen toplumun her bireyinde, ba?ımlılık yapmaktadır.
Televizyondaki zararlı yayınları izlemek fertte ibadet ve tâatte samimiyetsizli?e, lezzet almamaya vesile olur. Şöyle ki: Hz. Hasan-ı Basri (k.s.)’ya bir gün adamın biri gelerek: “Efendim, ben ibadetlerimden lezzet alamıyorum. Bunun nedeni nedir? ” diye sorunca: “Sen Allah’ın sevmedi?i yüzlere(harama) bakmı?sın.”
diyerek, harama bakmanın bizlerden neleri götürdü?ünü kısaca beyan buyurmu?tur. Burada aklımıza ?öyle bir soru da gelebilir. Elimizde olmadan sokaklarda vs. kar?ıla?tı?ımız haramlar hususunda durumumuz nedir ?

Bu noktada Peygamber Efendimiz Hz. Ali Efendimize hitaben, kasıtsız ve ani olan bakı?ın günah olmadı?ını; lâkin bundan sonraki kasıtlı olarak bakı?ın ise günah oldu?unu buyurmu?tur. Televizyondaki haramlara bakmada ise açık bir kasıt vardır ve ki?i bilerek gözlerini harama çevirmi? olur. Bir Kudsi hadisde: “Harama bakı?, ?eytanın oklarından zehirli bir oktur. Her kim benden korkarak bakı?ını korursa, ben ona kar?ılık olarak tadını kalbinde duyaca?ı iman bah?ederim.” buyrulur. Şu halde bakı?ımız Allah için, bakmayı?ımız da Allah için olmalıdır. Lüzumsuz, haramlarla dolu olan filimler, reklâmlar ve programlar belki de bizler hiç farkına varmadan,kalbin letafetinden çok ?eyler götürmektedir.

Bir gün Rasulullah (s.a.v) Efendimizin evine gözleri görmeyen Abdullah İbn-i Ümmi Mektûm gelir. Hz. Ai?e Validemiz o gelenin “amâ” oldu?unu bildi?i için kıyafet ve tavrında rahat davranmı?tır. Hz. Rasulullah (s.a.v)’in uyarması üzere, Hz. Ai?e Validemiz: “o âmâ”dır deyince, Rasulullah (s.a.v) Efendimiz ise: “O seni görmese de sen onu görüyorsun!” diyerek, tek taraflı bakı?ın haramlılı?ına da dikkat çekmi?tir.Ben de ?u soru ile siz okuyucularımıza, toplum olarak ne büyük yanlı?lıklar içerisinde oldu?umuza dikkatinizi çekmek istiyorum. Hz. Rasulullah (s.a.v) Efendimizin hanımları kadar hiçbir hanım iffetli ve namuslu olamaz. O iffet abidesi olan annemiz Ai?e (r.anha)’ya bile Peygamber Efendimiz hadiste buyrulan bakı?ı yasaklıyorsa, o zaman bizler çok dikkatli olmalı de?il miyiz? Televizyon ise bizim kar?ımızda evimizin içindeki bizim onu izledi?imiz onun ise bizi görmedi?i bir nevi “amâ” de?il midir?

Televizyon, toplumda kom?uluk ili?kilerini zayıflatır. Televizyonu dost edinenler ne kom?ularıyla ne de akrabalarıyla eskiden oldu?u gibi hal, hatır, sorar durumda olmu?lardır. Ziyareti kesmi?, yalnızlık fobisini televizyonla gidermeye çalı?mı?lardır. Oysa akraba ile ziyareti kesmenin, kom?uları ile iyi geçinmemenin, İslâm ile ba?da?tırılacak hiçbir tarafı yoktur.

Sonuç olarak:

Bilinçsizce televizyon izlemek fert için zararlı bir alı?kanlıktır. Ki?i bunun kendisine verdi?i zararı anladı?ı taktirde, bu zarardan kurtularak televizyonu e?itimine katkı sa?layan faydalı bir araç haline dönü?türecektir.

• Allah’a kullukta her türlü çabalarınıza ra?men bir ilerleme kaydedemiyorsanız,

• İbadetlerinizden lezzet alamıyorsanız,

• Evinizde huzur yoksa çocuklarınızla ve e?inizle iyi ili?kiler kuramıyorsanız,

• İzledi?iniz filmleri namazınızdayken bile aklınızdan çıkaramıyorsanız,

• Diliniz ve eliniz Allah’ı tesbih ederken gözlerinizi televizyondan alamıyorsanız,

Bu durum televizyon üzerinde sizin hiç bir yaptırımımızın olmadı?ı ve televizyonun sizi esir etti?i anlamına gelir. Bu durumda ondan kurtulmanın en kısa yolu televizyon izlemeyi hayatınızdan çıkarmak, bir sorun, bir dert, bir hastalık, olarak kabul etmek ve tedavi için ?eker hastalarını taklit etmek gerekmektedir. Zira onlar için tek kurtulu? ve ?ifa yolu ?eker vb. hastalı?a sebep olan ?eylerin perhizidir. Bunu böyle kabul ederseniz iyile?me yönünde ilk adımı atmı? olacaksınız.

Âhir zaman Efendisi (s.a.v) gerek Hz.Ali (r.a.) Efendimize, gerekse Hz.Ai?e annemiz vesilesi ile harama bakmanın sakıncalarını,bunun dı?ındaki daha bir çok hadislerinde bizlere haber vermi?tir.

Kıyamete kadar Rasûlullah Efendimizin getirdi?i Şer’î hükümler geçerli olacaktır. Bizler bu dinin ya?ayıcıları olarak, O güzel rehberin bize, sakıncalarını anlatmaya çalı?tı?ı ve büyük tahribatlara neden olan bakı?larımızı iyi ve do?ru olarak kullanmaya özen göstermeliyiz. Açık bir tehdit olan televizyon ise faydalı kullanılmadı?ı zaman haram olan bakı?lara açılan bir kapıdır. Şunu da unutmamak gerekir ki, Hz. Allah(c.c) üzümü kulları için helâl kılarken, üzümden yapılan içkiyi haram kılmı?tır.

“Allah’ım, bizlere bir çok nimetlerle beraber “göz nimetini”de verdi?in için sana sonsuz hamdlerin en güzeli olsun. Nimetlerine ve görme nimetinin ?ükrünü hakkıyla îfâ etmeye bizleri muvaffak kıl. Bizleri nesimizin do?rularına göre de?il de rızana muvafık olarak ya?at. Bizimle razı olmadı?ın ?eylerin arasını, do?u ile batı kadar uzak et ve Habib’ine en güzel ?ekilde itaat edenlerden eyle.” (Amin.)
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

  • gökhan

    hocam allah sizden razı olsun.

  • kamil

    walla bu benim ikinci kez okuyuşum ve yine gayet istifade ettim Allah'a şükür. Televizyona zaten futbol maçları haricinde dogru dürüst bakan birisi olmadıgım halde yinede böyle anlamlı ve istifade edilmesi gereken bir yazıyı hele helede Mzaffer Hocamızın elinden ,dilinden ve sadrından gelen bir yazıyı nasıl okumam? nasıl istifade etmem efendim? Cenabı Hak Ümmeti Muhammede (saw) yardımcı olsun. ilmimizi arttırsın imanımızı vede ihlasımızı slm alkm

  • hüseyin

    rabbim razi olsun,ne güzel bir dua hocam,bu duayi özellikle evimin kösesine asacagim,her nefesde amin diyorum,Allah razi olsun.. Allah?ım, bizlere bir çok nimetlerle beraber ?göz nimetini?de verdiğin için sana sonsuz hamdlerin en güzeli olsun. Nimetlerine ve görme nimetinin şükrünü hakkıyla îfâ etmeye bizleri muvaffak kıl. Bizleri nesimizin doğrularına göre değil de rızana muvafık olarak yaşat. Bizimle razı olmadığın şeylerin arasını, doğu ile batı kadar uzak et ve Habib?ine en güzel şekilde itaat edenlerden eyle.? (Amin.)

3 kişi yorum yazdı.