Fıkıh Rehberi
Sorular & Cevaplar
İlahiyatçı, İslam Hukuku mezunu hocalarımız tarafından Kur'an ve Sünnet ışığında sorularınız cevap buluyor
Soru Detayı
Cevaplandı
Soru:

Peruk takmak caiz midir?

Peruk takmak caiz midir? dövme yaptırmak; kadının yüzünden kıl aldırması, takma kirpik kullanması, güzelleşmek için dişlerini törpületmesi, kaş aldırması, yüzüne estetik cerrahi yaptırması vb. fiiller doğru mudur? bu işleri sanat edinmek caiz midir?

Soru Tarihi : 20.03.2009 Soran: sizden birisi / Ankara

Cevap:
Cenab-ı Hakk Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur:
'Allah o şeytana lanet etti ve o da, 'Andolsun ki senin kullarından elbette belirli bir pay alacağım' dedi. 'Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de (putlara adak için) hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler.' Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse şüphesiz o, apaçık bir hüsrana düşmüştür.' (en-Nisa, 4/118–119)

İbn-i Mes'ud (r.a)'dan rivayetle Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
'Allah, dövme yapanlara, yaptıranlara, yüzlerdeki kılları alanlara, aldıranlara, güzelleşmek maksadıyla dişlerini törpüleyip aralarını ayıranlara, Allah'ın yarattığı şekli değiştirenlere lanet etsin.' (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesei, İbn-i Mace, Ahmed)

Cenab-ı Peygamber (s.a.v) diğer bir hadis-i şeriflerinde ise: 'Allah, saç ekleyene, ekletene; ben yapana, yaptırana; dişlerinin başını inceltene, buna razı olana; yüzünden tüyleri aldırana, yüzündeki tüyler aldırıldığı takdirde buna rıza gösterene lanet etmiştir.' buyurmuştur.( İbn-i abidin, c.15, s.401)

Zikrettiğimiz bu vb. ayet ve hadislerden şu hükümler çıkarılmıştır:
• Kadının eklediği saç veya taktığı peruk; ister kendi saçından olsun, ister başkasının saçından olsun haramdır. Bu peruğu ister mahremlerinin yanında taksın, ister yabancı erkeklerin yanında taksın haramdır. Çünkü bu tarz insan saçından yapılmış peruğu takmak asılda haramdır.
• Kadının eklediği saç; insan saçı değil de başka bir şeyden yapılmış ise (hayvan kılı veya sentetik maddeler gibi); bu durumda peruk takmak, kadına, saçını göstermesi caiz olmayanların yanında haramdır. Kadına, saçını göstermesi caiz olanların yanında bu maddelerden yapılmış peruğu kullanması ise caizdir. Saça, örgü ve perçem yaptırma da bu hükme tabidir. Peruk konusunda her ne kadar kadınlar zikredilmiş ise de, bu husustaki hükme erkekler de tabidirler.

Takma saç v.b. şeyleri kullanmanın haram kılınmasının hikmetlerinden bazıları şunlardır:

1. Allah'ın yarattığı şekli değiştirmek.
2. Haram olan bakışları üzerine çekerek, cezbiyete (çekiciliğe) sebebiyet vermek. Bu da tesettürün manasını lağvetmektedir. Kadındaki saç, ziynet mahallidir. Çünkü hadis-i şerifte beyan edildiği üzere; Allah kadınları saç, erkekleri de sakal ile süslemiştir.
3. Tezvir yani aldatma söz konusu olup haramdır.
4. İnsan saçı ekleme söz konusudur ki; insanın cüz'ünden faydalanmak haramdır.
5. Kadının takma saçla gururlanması ve güzelliğiyle övünmesi söz konusudur.

• Dövme yapmak ve yaptırmak haramdır.
• Kadının yüzündeki kılları aldırması haramdır. Ancak kadın, kocasına süslenmek maksadıyla yüzündeki kılları aldırırsa bu caizdir. Kadının yüzünde biten kıl, erkeklerdeki sakal ve bıyık derecesinde ise bu kılları aldırmak haram değil, bilakis müstehaptır.
• Kaş aldırma da haramdır. Kadın bunu kocasının isteği üzere veya sadece kocasına süslenmek maksadıyla yapsa dahi, kadın dışarı çıktığında yüzü açık olup başkaları göreceğinden dolayı caiz değildir.
• Takma kirpik kullanmak da haramdır. Ancak kadın bunu kocasına süslenmek maksadıyla, kocasının yanında yaparsa caizdir.
• Özellikle yaşlı kadınların yaptırdığı, gençlere benzemek veya genç görünmek için dişlerinin aralarını açtırmaları, dişlerinin başlarını incelttirmeleri haramdır.
• Estetik cerrahi haramdır. Ancak tedavi amaçlı yapılan estetik cerrahiler ise caizdir.
• Yukarıda sayılan; saç ekleme veya peruk takma, yüzdeki kılı alma, dövme yapma, ben yapma, kaş alma, estetik yapma, güzelleşmek için dişlerin arasını açma gibi işleri sanat edinmek de haramdır. Çünkü haram şeyden elde edilen kazançta haramdır. (el-Mülteka, c.4, s.115; el-İhtiyar, c.4, s.147; Fetevayi Hindiye, c.12, s.134; İslam Fıkhı Ansiklopedisi, Zuhayli, c.1, s.227; İbn-i abidin, c.15, s.405)